Algemene reisvoorwaarden
Nieuwsbrief

  Top content NL

  Boek online of bel (+31) 0182 634523 maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

  Afbeeldingen

  • sgr-logo
  • zoover-awardZoover
  • zoover-reviewZoover
  • Klantwaardering  Algemene
  reisvoorwaarden

  Skichalets.nl B.V. is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden met het lidmaatschapsnummer 3494. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

  Artikel 1 – TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

  1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod. De aanvaarding zal hetzij telefonisch, hetzij door invulling van het boekingsformulier op de website, hetzij door faxverkeer, hetzij door emailverkeer.
  2. Nadrukkelijk dient te worden vermeld dat het boekingsformulier op onze website (i.e. online boekingsformulier) beslist geen aanvraagformulier omtrent beschikbaarheid van accommodaties is. Uit het invullen en versturen van het online boekingsformulier ontstaat een verplichting jegens Skichalets.nl.
  3. Expliciet dient te worden gemaakt dat het door de reiziger telefonisch reserveren van een accommodatie van definitieve aard is en derhalve als een bindende overeenkomst dient te worden beschouwd. Indien de reiziger voornoemde boeking intrekt is sprake van annulering van een reisovereenkomst en zijn de bedragen als genoemd in Artikel 3 lid 2 onverminderd van kracht.
  4. Degene die ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is naast zichzelf tevens hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt en voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Indien de samenstelling van de groep medereizigers op het moment van aanmelding nog niet (geheel) bekend is, dan:
  1. dient dit expliciet te worden aangegeven ten tijde van de boeking;
  2. dient de betaling van de reis te worden voldaan als was de groep wel compleet;
  3. dienen de ontbrekende namen met bijbehorend het adres, de woonplaats en de persoonlijke gegevens uiterlijk voor vertrekdatum te worden doorgegeven.
  5. De reisovereenkomst zal door Skichalets.nl schriftelijk automatisch via de website, of per post, of per email worden bevestigd door middel van een boekingsbevestiging/factuur.

  Artikel 2 – BETALING

  1. Direct na ontvangst (i.e. uiterlijk twee weken) van onze schriftelijke bevestiging dient een aanbetaling van 25% te worden voldaan. Wij brengen geen reseverings/administratie/boekingskosten in rekening. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis bij Skichalets.nl in bezit te zijn.
  2. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor aanvang van de reis tot stand komt, moet meteen de gehele reissom worden betaald. Bij boeking binnen 3 weken voor aanvang van de reis wordt verzocht de reissom telefonisch over te maken op de bankrekening van Skichalets.nl.
  3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling is Skichalets.nl gerechtigd eventueel na sommatie, de reisovereenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden, in welk geval de annuleringsbepalingen als vermeld in artikel 3 ANNULERING van toepassing zijn. De reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Bij wanbetaling is voor rekening van de deelnemer: alle incassokosten (alsmede kosten incassobureau), wettelijke rente en kosten juridische procedure.
  4. Skichalets.nl verstuurt alleen en eenmaal naar de hoofdboeker een boekingsbevestiging/factuur voor het totaalbedrag en de reisbescheiden.
  5. Indien de keuze is gemaakt met meer personen te boeken dan het minimum aantal dat voor een accommodatie van toepassing is, zal een groepskorting worden verstrekt die als compensatie dient te worden beschouwd voor het feit dat met meer reizigers het sanitair en de leefruimte moet worden gedeeld. Groepskortingen gelden alleen voor volledig geboekte weken. Om voor groepskorting in aanmerking te komen dient er één organisator te zijn die verantwoordelijk is voor de gehele boeking. De financiële en administratieve afhandeling van de boeking en informatieverstrekking vindt plaats via deze persoon. De aanbetaling en het restant van de reissom wordt alleen door de hoofdboeker overgemaakt.
  6. Voor iedere boeking dient Skichalets.nl een verplichte SGR bijdrage te berekenen van €10,- per boeking chalet, €5,- euro per boeking losse kamer.

  Artikel 3 – ANNULERING

  1. Een reisovereenkomst kan slechts per aangetekend schrijven ongedaan worden gemaakt.
  2. Als een reis wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
  – bij annulering tot 16 weken voor de dag van vertrek 25% van de totale reissom, premies van eventueel afgesloten verzekeringen en eventuele kosten van transfer en busvervoer;
  – bij annulering tussen 16 en 3 weken voor de dag van vertrek 90% van de totale reissom, premies van eventueel afgesloten verzekeringen en eventuele kosten van transfer en busvervoer;
  – bij annulering binnen 3 weken voor de dag van vertrek (inclusief de dag van aankomst) de totale reissom;
  – bij ‘No Show’: 100% van de totale reissom, premies van eventueel afgesloten verzekeringen en eventuele kosten van transfer en busvervoer.
  3. Als een via Skichalets.nl geboekte busreis wordt geannuleerd is de reiziger 100% van het reeds betaalde of te betalen bustarief verschuldigd. De in lid 2 genoemde percentages zijn hierop dus niet van toepassing.
  4. De in lid 2 genoemde percentages zijn niet van toepassing op: reeds betaalde of te betalen premie reis- en bagageverzekering en premie annuleringskostenverzekering. Reiziger is derhalve 100% verschuldigd.
  5. Bij het annuleren door één of meer reizigers die gezamenlijk als groep exclusief een geheel skichalet hebben afgehuurd, wordt voor de reiziger boven het minimumaantal de reissom per persoon minus (en in volgorde van) de in eerste instantie maximaal verstrekte (groeps)korting als basis genomen voor de in lid 2 genoemde percentages en dus niet de volledige reissom per persoon.
  6. Indien een accommodatie geheel exclusief is afgehuurd door één enkele groep en hierbinnen annuleren personen, zodanig dat het minimum aantal personen geldend voor betreffende accommodatie niet wordt bereikt, bent u toch verplicht tot het betalen van het minimum aantal reizigers of u kunt een in de plaatsstelling doen (annuleringsverzekering staat op naam, dus kan niet worden overgenomen). De groepskorting vervalt. Op verzoek van de hoofdboeker en indien mogelijk kan Skichalets.nl eventueel proberen de vrijgekomen plaatsen op te vullen.
  7. Als een aangemelde reiziger verhinderd is deel te nemen, kan deze reiziger vervangen worden door een ander persoon (i.e. in de plaatsstelling). De andere persoon voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.

  Artikel 4 – WIJZIGINGSKOSTEN/BIJBOEKINGEN

  Indien op verzoek van reiziger wijzigingen dienen te worden aangebracht c.q. veranderingen in een reeds gedane boeking, kunnen wijzigigingskosten per voorval in rekening worden gebracht, vermeerderd met eventuele telefoon- en faxkosten. Bijboeken is gratis.

  Artikel 5 – REISWIJZIGING

  1. Skichalets.nl verplicht zich de reiziger te informeren omtrent wijzigingen in accommodatie, vertrekdata of vertrektijden als omstandigheden daartoe aanleiding geven en zulks ter onze beoordeling. Skichalets.nl kan hiervoor geenszins (financieel) aansprakelijk worden gesteld.
  2. Skichalets.nl houdt zich het recht voor reissommen, arrangementen en wijzigingen in accommodatie eenzijdig te veranderen, indien daartoe, zulks ter onze beoordeling, aanleiding toe bestaat. Skichalets.nl kan hiervoor geenszins (financieel) aansprakelijk worden gesteld.
  3.Indien de boeking van de accommodatie geen doorgang kan vinden, doordat bijvoorbeeld de accommodatie uit het programma is, dan zal Skichalets.nl de reiziger zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. De reiziger heeft in dit geval het recht te annuleren. Reeds betaalde gelden (inclusief verzekeringsgelden en administratiekosten) zullen dan zo spoedig mogelijk worden teruggestort. Indien mogelijk zal Skichalets.nl een alternatieve accommodatie uit het eigen programma voorstellen. Skichalets.nl kan eventueel op zoek gaan naar accommodaties van derden (i.e. touroperators, particuliere accommodatieverschaffers), echter is Skichalets.nl hiertoe niet verplicht. Indien Skichalets.nl geen alternatief kan aanbieden, zullen reeds betaalde gelden direct worden gerestitueerd. Skichalets.nl kan geenszins (financieel) aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van het niet laten doorgaan of afbreken van de reis.

  Artikel 6 – AANSPRAKELIJKHEID

  1. Het is uitgesloten Skichalets.nl aansprakelijk te stellen voor schade waarvoor de reisverzekering en accommodatie inventarisverzekering dekking plegen te geven.
  2. Skichalets.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel berokkend aan reizigers door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen. Dit is voor eigen risico.
  3. Skichalets.nl accepteert geen aansprakelijkheid van eventuele toezeggingen van haar personeel voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegd vertegenwoordiger van Skichalets.nl.
  4. Indien het personeel van Skichalets.nl kookt in de accommodatie en er is door de reiziger een verzoek gedaan om rekening te houden met een allergie en/of dieet, hieraan aandacht wordt besteed. Skichalets.nl kan echter geen garantie geven dat aan dit verzoek in z’n totaliteit kan worden voldaan. Het risico blijft aanwezig dat een gerecht toch een bepaald ingrediënt bevat waar de reiziger een allergie voor heeft en dit consequenties heeft voor de reiziger. Skichalets.nl kan voor dit ontstane incident niet aansprakelijk worden gesteld. We raden de reiziger ten zeerste aan om zelf levensmiddelen mee te nemen om alle risicio’s te vermijden.

  Artikel 7 – VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

  1. Het afsluiten van een reis- en ongevallenverzekering en een accommodatie inventarisvezekering door reizigers is verplicht.
  2. Reizigers zijn aansprakelijk voor de door hen, al dan niet opzettelijk, veroorzaakte schade aan inventaris en/of logiesverblijf. Tevens is de reiziger aansprakelijk voor de schade die Skichalets.nl, haar personeel of vertegenwoordigers, accommodatie door zijn fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
  3. Skichalets.nl heeft het recht de kosten die gerelateerd zijn aan het repareren of vervangen van objecten die ontstaan zijn als gevolg van beschadiging of verlies door schuld van de reiziger, direct op deze reiziger te verhalen. Blijkt begroting van voornoemde kosten tijdens de reisperiode moeilijk te zijn, dan is Skichalets.nl gerechtigd een voorschot in contanten te eisen. De uiteindelijke afrekening vindt dan plaats na ontvangst van de definitieve rekening voor het beschadigde of verloren object. Bij wanbetaling heeft Skichalets.nl het recht de betreffende reiziger(s) uit te sluiten van verdere deelname aan de reis. De reiziger(s) heeft (hebben) dan geen recht op enige restitutie.

  Artikel 8 – BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

  1. Reiziger heeft geen recht op restitutie van de gehele of partiële reissom, indien door sneeuwval en/of lawinegevaar:
  1. de accommodatie, op welke wijze dan ook, voor (on)bepaalde tijd niet kan worden bereikt, betreden en afgenomen;
  2. een plaatselijke autoriteit voor (on)bepaalde tijd besluit:
  1. de toegangs(weg) naar de accommodatie te blokkeren;
  2. de accommodatie te ontruimen vanwege het feit dat deze in een lawinegevaar-zone ligt.
  3. reiziger zelf, om welke reden dan ook, het besluit neemt:
  1. ter plaatse de vakantie vroegtijdig te beëindigen en/of terug te keren naar Nederland;
  2. reeds in Nederland niet af te reizen naar de plaats van bestemming.
  2. Indien bijvoorbeeld skiliften of andere faciliteiten zijn gesloten door onvoorziene omstandigheden (bijv. slecht weer) kan Skichalets.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
  3. Extra gemaakte verblijfskosten en overige kosten als gevolg van gebeurtenissen in lid 1 genoemd, zijn volledig voor rekening van de reiziger.
  4. Bij aanspraak op restitutie van bustarieven is Skichalets.nl afhankelijk van de voorwaarden gesteld door busmaatschappij, die de uiteindelijke dienst verleent.

  Artikel 9 – KLACHTEN

  Klachten dienen direct bij de Skichalets.nl reisleiding/chaletstaf ter plekke gemeld te worden, aangezien op het moment zelf er vaak wat aan een klacht kan worden gedaan. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht binnen 24 uur gemeld (tussen 09.00 – 20.00 uur) te worden. Mocht de klacht alsnog niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht door middel van een door de reisleiding/chaletstaf ondertekend klachtenformulier vastgelegd te worden en samen met voornoemd klachtenformulier binnen 4 weken na afloop van de reis schriftelijk bij Skichalets.nl ingediend te worden. Klachten die op de bestemming niet d.m.v. een klachtenformulier zijn aangemeld, inclusief een handtekening van de reisleiding/chaletstaf, kunnen achteraf niet meer in behandeling worden genomen. De handtekening van de reisleiding/chaletstaf dient louter als bewijs dat u het klachtenformulier op de plaats van bestemming heeft opgesteld. De handtekening impliceert geenszins dat de reisleiding/chaletstaf het met het door u opgeschrevene eens is.

  Artikel 10 – WANGEDRAG

  Aangezien Skichalets.nl de accommodaties in eigen beheer heeft, wordt een huishoudelijk reglement gehanteerd om het verblijf goed te laten verlopen. Het huishoudelijk reglement is een onverbrekelijk onderdeel van de reisovereenkomst en dient derhalve strikt te worden nagekomen. Wanneer blijkt dat een reiziger zich schuldig maakt aan wangedrag (bijv. openbare dronkenschap, lawaaioverlast na 22.00 uur, vernielingen), zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor, naar het oordeel van Skichalets.nl, in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze reiziger, zonder opgaaf van redenen, van (verdere) deelname worden uitgesloten. Skichalets.nl kan de reisovereenkomst per onmiddellijk verbreken. De reiziger heeft dan geen recht op enige restitutie. Onder wangedrag wordt tevens verstaan, handelingen en/of het nalaten van handelingen door de reiziger die in strijd zijn met de wet(ten) geldend op de plaats van bestemming. Reizigers worden verondersteld bekend te zijn met betreffende wet(ten).

  Artikel 11 – VERVOER DOOR DERDEN

  Via Skichalets.nl geboekt vervoer zoals bijvoorbeeld bus, trein, vliegtuig wordt door een derde partij uitgevoerd. De door de vervoersmaatschappij gehanteerde (betalings)voorwaarden zijn dan van kracht. Voornoemde voorwaarden hebben dus louter betrekking op het vervoersarrangement, echter niet op het gedeelte van het arrangement dat door Skichalets.nl wordt verzorgd. Skichalets.nl kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor (wan)prestaties van de vervoersmaatschappij.

  Artikel 12 – INTERNETGEBRUIK

  Het in de accommodatie aanwezige WiFi-netwerk mag niet worden aangewend voor het down- en uploaden van grote bestanden, zoals onder andere films en cd-image bestanden. Het WiFi-netwerk mag geenszins worden gebruikt om spam, virussen en illegale software te verspreiden. Het is niet toegestaan het WiFi netwerk in de accommodatie te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van het Nederlands recht niet zijn toegestaan. Er wordt een ‘fair-use’ beleid gehanteerd voor de bandbreedte die aan de reiziger beschikbaar wordt gesteld. Skichalets.nl behoudt zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten peer-to-peer verbindingen te blokkeren. Ook indien specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers.

  Artikel 13 – DRANK INCLUSIEF/DRANKGEBRUIK

  1. In het all inclusive catered skichalet arrangement is drank zoals bier, huiswijn, fris, koffie en thee inclusief. Echter, met uitzondering van sterk alcoholische dranken.
  2. Indien door reiziger een accommodatie is geboekt waarbij het driegangendiner niet in de geboekte accommodatie zelf wordt bereid, verzorgd en genuttigd, maar in een restaurant dan is de drank ten tijde van het verblijf in het restaurant niet inclusief. De reiziger dient de rekening van de genuttigde drankjes te betalen aan het restaurant. Als de reiziger zich bevindt in de geboekte accommodatie is drank weer inclusief.
  3. Er wordt door Skichalets.nl een gecalculeerde, budgettaire en ethische norm gehanteerd voor het drankgebruik en/of drankmisbruik per reiziger. Bij het overtreden van deze norm behoudt Skichalets.nl zich het recht voor de additieve kosten van drank aan de reiziger in rekening te brengen. De ter plaatse aanwezige reisleiding/chaletstaf heeft het mandaat van Skichalets.nl om de reiziger aan te spreken op het overmatig drankgebruik en/of drankmisbruik en de additieve kosten in rekening te brengen.

  Artikel 14 – FOTOMATERIAAL

  Met de door de reiziger naar Skichalets.nl verstuurd beeldmateriaal die geschikt is voor de website en of brochure moet rekening worden gehouden dat na plaatsing het auteursrecht vervalt aan Skichalets.nl. Door de reiziger verstuurd beeldmateriaal wordt door Skichalets.nl gearchiveerd en de reiziger ontvangt hiervan geen reproductie. Voor beeldmateriaal met ontbrekende gegevens aanvaardt Skichalets.nl geen verantwoording.

  Artikel 15 – ALGEMEEN

  1. Indien er een sauna, whirlpool of hot tub in de accommodatie aanwezig is, dient u er rekening mee te houden, dat deze eventueel in beperkte mate en in onderling overleg met de reisleiding/chaletstaf en/of Skichalets.nl, te benutten zijn. Voor het gebruik van deze faciliteiten dient u in de accommodatie een nog nader te bepalen bedrag te betalen. Reiziger is aansprakelijk voor de (financiële, medische) gevolgen, al dan niet door eigen schuld, voortvloeiende uit het gebruik van open haard, sauna, whirlpool, hot tub.
  2. Een verblijf begint op de aankomstdag om 14.00 uur en eindigt op de vertrekdag om 10.00 uur.
  3. Het is in principe niet toegestaan gebruik te maken van de keuken van de accommodatie, zeker niet voor het bereiden van maaltijden. Dit geldt ook voor de vrije dag van de reisleiding/chaletstaf. Uitzonderingen in overleg met Skichalets.nl.
  4. Het meenemen van huisdieren is in principe niet toegestaan. Eventueel uitzondering indien een gehele accommodatie door één enkele groep is afgehuurd. Vraag te allen tijde om toestemming; toezegging wordt dan schriftelijk bevestigd.
  5. Deelname aan welke door reisleiding/chaletstaf van Skichalets.nl georganiseerde activiteit dan ook, is voor eigen risico van reiziger. Alsmede deelname aan het skigids/guiding-programma al dan niet uitgevoerd door derden (i.e. door Skichalets.nl ingehuurde, onafhankelijke gidsen of guidingbureau’s). Deelname aan het skigids/guiding-programma is vrijblijvend en geschiedt zonder enige verplichting geheel en alleen voor risico van de betrokken reiziger. Reiziger is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden en gekozen route. Het is voor Skichalets.nl of de door Skichalets.nl ingehuurde onafhankelijke gidsen niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel aan de reiziger ontstaan tijdens het guiding-programma.
  6. Het kan voorkomen dat voor accommodaties geboekt in combinatie met restaurant een aanvullend bedrag ter plaatse wordt gevraagd voor een speciaal diner op kerstdagen, oudejaarsavond. Geen zekerheid wordt gegeven of verstrekking van diner op voornoemde dagen plaatsvindt, indien dit het geval is, dient deze avond te worden beschouwd als vrije dag binnen het 6x diner-arrangement. Door typische streekgerechten kan het voorkomen dat het diner niet uit drie gangen bestaat (bijv. raclette, fondue etc.).
  7. De classificatie van de accommodaties is geen officiële classificatie. Ondanks classificatie van accommodaties is categorische indeling moeilijk. Elke accommodatie is uniek en dus geen standaardproduct. De meeste accommodaties zijn privé eigendom, waardoor de inrichting en de staat van onderhoud per accommodatie kunnen verschillen. De accommodaties zijn naar de persoonlijke smaak van de eigenaar ingericht. De manier en de stijl van inrichten zijn daardoor steeds verschillend. Sommige accommodaties zijn sober ingericht, terwijl andere een stuk luxueuzer zijn ingericht. Maar luxe is niet zonder meer vanzelfsprekend. Soms is het meubilair perfect op elkaar afgestemd, soms tref je de meest opmerkelijke combinaties aan. Serviesgoed en keukengerei zijn uiteraard aanwezig, maar ook hier geldt dat de afstemming nog wel eens ontbreekt. Met name in de wat oudere accommodaties zijn de scheidingswanden tussen de slaapkamers niet altijd van de kwaliteit die u thuis gewend bent. En in sommige eenvoudige accommodaties kan de boiler leeg raken als iedereen achter elkaar wil douchen.
  8. Het zou voor kunnen komen dat er geen geschikt fotomateriaal van de accommodatie beschikbaar is. In dit geval worden foto’s geplaatst die kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij proberen de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te benaderen, maar u kunt geconfronteerd worden met een afwijking van de werkelijke situatie ter plaatse ten opzichte van het door Skichalets.nl gehanteerde fotomateriaal. Het kan eveneens voorkomen dat een fictieve naam voor een accommodatie in onze brochure of op onze website wordt gehanteerd. Indien blijkt dat een andere accommodatie op deze bestemming dezelfde naam heeft, kan op deze accommodatie geenszins aanspraak worden gemaakt. Tevens kan Skichalets.nl geen wanprestatie worden verweten door het hanteren van een fictieve naam.
  9. In de meeste gevallen woont onze reisleiding/chaletstaf in de accommodatie, in een apart gedeelte (bijv. studio) of een kamer bij de gastenkamers. Het zou kunnen voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van voorzieningen/faciliteiten (bijv. woonruimte, sanitair) die tevens aan reizigers toebehoren. In enkele gevallen eet de reisleiding/chaletstaf met de reizigers mee. Een flexibele attitude is bij het boeken van een catered skichalet vakantie essentieel.
  10. Een privé badkamer betekent dat deze zich niet op de kamer zelf bevindt, echter op de etage en uitsluitend bestemd is voor degene die desbetreffende kamer heeft geboekt.
  11. Parkeerplaatsen bij de accommodatie kunnen helaas niet worden gegarandeerd. Het kan zelfs voorkomen dat parkeergeld wordt geheven (parkeergarage/-terrein). Parkeergeld is nimmer bij het door de reiziger geboekte arrangement inbegrepen.
  12. Het is nooit en te nimmer toegestaan dat u het op de boekingsbevestiging aangegeven aantal personen verhoogd zonder dit aan Skichalets.nl kenbaar te maken. Doet u dit wel, dan riskeert u dat alle aanspraken op het skichalet komen te vervallen. Alsmede de toegang tot accommodatie wordt geweigerd.
  13. Indien de reissom volledig is betaald kunt u routebeschrijving, voucher, tickets en overige informatie één week voor vertrek verwachten. In de reisbescheiden staat dat de reiziger enkele dagen voor aankomst telefonisch of per email contact dient op te nemen met de chaletstaf om de indicatieve tijd van aankomst door te geven. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven kan Skichalets.nl nimmer wanprestatie worden verweten indien de accommodatie nog niet volledig gereed is met betrekking tot de schoonmaak of het aanbrengen van het bedlinnen.
  14. Skichalets.nl behoudt zich het recht voor alleen een reservering van een gehele accommodatie te accepteren i.p.v. individuele boekingen. Dit met name voor schoolvakantie- en hoogseizoenperioden.
  15. Per opdracht tot het vinden van een gevonden voorwerp wordt € 25,- administratiekosten berekend. Nadat aan genoemde administratiekosten zijn voldaan, zal Skichalets.nl trachten het voorwerp te traceren.
  16. Bij een boeking van gehele accommodatie exclusief voor eigen groep, dient echter terdege rekening te worden gehouden met de aanwezigheid en het eventuele verblijf van de reisleiding/chaletstaf en/of huiseigenaar. Een huiseigenaar kan woonachtig zijn in de accommodatie die u gehuurd heeft.
  17. Excursies, arrangementen, materialen en overige activiteiten die u bij boeking of via de Skichalets.nl reisleiding/chaletstaf heeft gereserveerd, worden door plaatselijke ondernemers verzorgd of uitgevoerd. Wij attenderen u erop dat voor de uitvoering van deze activiteiten Skichalets.nl niet verantwoordelijk is. Derhalve is iedere vorm van aansprakelijkheid jegens Skichalets.nl uitgesloten.
  18. Er kan sprake zijn dat er een rookverbod geldt in de accommodatie, zonder dat dit expliciet is aangegeven bij de beschrijving van de accommodaties.
  19. Bij de beschrijving van de accommodaties wordt frequent de naam van het restaurant aangegeven waarmee Skichalets.nl samenwerkt. Incidenteel kan bewust of door een niet beïnvloedbare factor een samenwerking worden beëindigd. Dit betekent dat de reiziger in een ander restaurant het diner zal nuttigen dan door Skichalets.nl is gesteld. De reiziger kan nimmer Skichalets.nl in dit geval wanprestatie worden verweten.

  Artikel 16 – ALGEMEEN VOORBEHOUD

  Skichalets.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, geleden door onjuiste informatie in de brochure en op de website. Eventuele en evidente fouten, vergissingen, indicaties prijzen skipassen in deze brochure, op de website en in de prijstabel of andere kennisgevingen binden ons op geen enkele manier.

  Artikel 17 – (VOOR)RESERVERINGEN VOLGEND WINTERSEIZOEN

  Het (voor)reserveren van een accommodatie voor het volgende winterseizoen is altijd onder voorbehoud. Derhalve dient rekening te worden gehouden met een eventuele wijziging van de reissom, de indeling van de accommodatie, de reisvoorwaarden, de duur en de samenstelling van het arrangement ten opzichte van het huidige winterseizoen. Zelfs kan, door welke reden dan ook, de desbetreffende accommodatie niet meer worden opgenomen in het programma voor het volgende winterseizoen. Skichalets.nl is reiziger geen tekst en uitleg en verantwoording verschuldigd wat de reden is dat de onderhavige accommodatie niet meer kan worden aangeboden. Indien ondermeer de desbetreffende accommodatie niet meer kan worden aangeboden, kunnen aan een (voor)reservering geen rechten worden ontleend. Indien de desbetreffende accommodatie niet meer kan worden aangeboden heeft de reiziger geenszins het recht op een alternatieve accommodatie. Skichalets.nl heeft geenszins de plicht een alternatieve accommodatie te zoeken en aan te bieden, noch uit het aanbod aan accommodaties van Skichalets.nl zelf, noch van een derde. De reiziger heeft ook geen recht op enige schadevergoeding of welke (financiële) compensatie dan ook als ondermeer gederfd vakantieplezier of welke immateriële schade dan ook. Skichalets.nl heeft wel de plicht de reeds door reiziger betaalde reissom onverwijld te restitueren. Binnen tien dagen na dagtekening van de (voor)reservering kan reiziger kosteloos annuleren. Dit alleen door middel van een aangetekend schrijven. De voorlopige reissom wordt bepaald aan de hand van de laatst bekende reissom. De definitieve reissom wordt vervolgens in juli/augustus vastgesteld. De reiziger verplicht zich met het tekenen van de (voorlopige) reisovereenkomst (i.e. invullen en versturen van het boekingsformulier op de website) de op dat moment nog onbekende reissom te accepteren mits deze niet in onredelijke mate wordt verhoogd ten opzichte van de reissom van het huidige winterseizoen. Reiziger kan de reisovereenkomst/(voor)reservering ontbinden indien de reissom in onredelijke mate is verhoogd. Dit alleen onder de voorwaarde dat dit uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum van de boekingsbevestiging/factuur schriftelijk en aangetekend kenbaar is gemaakt. Blijft voornoemde schriftelijke reactie uit, dan accepteert reiziger onvoorwaardelijk het totale arrangement. Een (voor)reservering voor het volgende winterseizoen wordt dus als een gewone reservering beschouwd. Indien bij een (voor)reservering de reissom van het volgende winterseizoen nog niet bekend is en de reiziger heeft aangegeven een reis- en/of annuleringsverzekering te willen afsluiten, dan zal in de boekingsbevestiging/factuur gevraagd worden om de betaling van de premie reis- en/of annuleringsverzekering. De premie wordt aangepast zodra de defintieve reissom voor het volgende seizoen bekend wordt. Een gecorrigeerde factuur van het restant zal daarop volgen. Bij het annuleren van een (voor)reservering zijn de annuleringsbepalingen zoals gesteld in de algemene reisvoorwaarden van toepassing.

  Skichalets.nl is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 29041376 ingeschreven, met de daaronder vallende handelsnamen Cateredskichalets.com en Skichalets.be. Op al onze verbintenissen zijn de Algemene Reisvoorwaarden van toepassing behorende onder de in voornoemd Handelsregister geregistreerde naam Skichalets.nl.