Algemene voorwaarden
Nieuwsbrief

Top content NL

Boek online of bel 0182 634 523 maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur | WhatsApp WhatsApp

Afbeeldingen

  • sgr-logo
  • zoover-awardZoover
  • zoover-reviewZoover
  • KlantwaarderingAlgemene
voorwaarden

Skichalets.nl B.V. (sinds 1993) is een besloten vennootschap en lid van de SGR, de Stichting Garantiefonds Reisgelden, met lidmaatschapsnummer 3494. Skichalets.nl B.V. is de enige touroperator in catered chalets in Nederland die lid is van de SGR. Bij eventueel financieel onvermogen van Skichalets.nl B.V. waardoor de wintersportvakantie niet kan worden uitgevoerd wordt de garantie gegeven dat 100% van de reeds betaalde reissom wordt teruggestort door de SGR. Skichalets.nl B.V. heeft voor een substantieel bedrag aan bankgarantie gesteld aan de SGR als financiële zekerheidsstelling. Tevens wordt jaarlijks door de SGR een significante financiële contributie verplicht gesteld om te betalen en maandelijks een verplichte financiële vergoeding. Niet alleen Nederlandse reizigers vallen onder de dekking van de SGR, maar ook buitenlandse reizigers.

Skichalets.nl B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 78683297, met de daaronder vallende handelsnamen Skichalets.nl, Skichalets.be en CateredSkiChalets.com. De onderstaande algemene voorwaarden die tevens gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam zijn van toepassing op alle bij Skichalets.nl B.V. geboekte wintersportvakanties. De contractuele partner voor hoofdboeker en medereiziger(s) is Skichalets.nl B.V.

Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst

1.1. De hoofdboeker is degene die een door Skichalets.nl B.V. aangeboden chalet of arrangement voor zichzelf dan wel namens of voor een ander boekt.
1.2. De deelnemer is degene namens of voor wie de hoofdboeker een door Skichalets.nl B.V. aangeboden chalet of arrangement heeft geboekt.
1.3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de hoofdboeker van het aanbod inclusief deze van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. De aanvaarding kan mondeling tijdens een bezoek op kantoor of telefonisch, per e-mail en door het invullen en versturen van het online boekingsformulier geschieden. Door deze aanvaarding is de boeking vanaf de zijde van hoofdboeker definitief.
1.4. De plicht tot het uitvoeren van de overeenkomst door Skichalets.nl B.V. ontstaat op het moment dat hoofdboeker de factuur/boekingsbevestiging van de geboekte wintersportvakantie ontvangt per e-mail.
1.5. De hoofdboeker handelt in eigen naam en voor eigen rekening en is naast zichzelf tevens hoofdelijk aansprakelijk voor alle (financiële) verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst voor alle deelnemers.
1.6. De hoofdboeker dient uiterlijk twee weken voor aankomst de naam, het adres, de postcode, de woonplaats en de geboortedatum van alle deelnemers door te geven. Skichalets.nl B.V. is namelijk wettelijk verplicht op de dag van aankomst de lokale autoriteiten te informeren welke gasten er in de gemeente aanwezig zijn.
1.7. Onderdeel van de overeenkomst is de verplichting van de hoofdboeker tot het afsluiten van een reis- en ongevallenverzekering en een accommodatie inventarisvezekering voor alle deelnemers.

Artikel 2 Betaling

2.1. Binnen zeven dagen na ontvangst per e-mail van de factuur/boekingsbevestiging dient een aanbetaling van 25% te worden voldaan. Geen reseverings/administratie/boekingskosten worden in rekening gebracht. Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor aankomst betaald te zijn.
2.2. Indien de overeenkomst binnen zes weken voor aankomst tot stand komt, dient direct na ontvangst per e-mail van de factuur/boekingsbevestiging de gehele reissom te worden betaald.
2.3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling is Skichalets.nl B.V. gerechtigd zonder de verplichting de hoofdboeker te sommeren de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden, in welk geval de annuleringsbepalingen als vermeld in artikel 3 van toepassing zijn. De reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Bij wanbetaling is voor rekening van de hoofdboeker: alle incassokosten (alsmede kosten incassobureau), wettelijke rente en kosten juridische procedure.
2.4. De verplichte bijdrage voor de Stichting Garantiefonds Reisgelden bedraagt € 10,- bij boeking van een geheel chalet en € 5,- per los geboekte kamer in een chalet.
2.5. Betaling kan via een reguliere bancaire overboeking geschieden op bankrekening NL81RABO0366842315 onder vermelding van het klant- en reserveringsnummer. Bij betaling via de website van Skichalets.nl B.V. zijn de transactiekosten voor rekening van de betalende partij.
2.6. Toeristenbelasting/verblijfsbelasting dient ter plaatse te worden voldaan.
2.7. Indien de keuze is gemaakt om extra personen boven de weekprijs compleet chalet te boeken wordt een korting verstrekt die als compensatie dient te worden beschouwd voor het feit dat met meer deelnemers het sanitair en de leefruimte moet worden gedeeld. De korting geldt alleen voor volledig geboekte weken. Om voor deze korting in aanmerking te komen dient de informatieverstrekking en de financiële en administratieve afhandeling van de boeking te verlopen via de hoofdboeker. Indien hoofdboeker verzoekt om deelfacturen, zal per factuur € 25,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Annulering

3.1. Een overeenkomst kan slechts per aangetekend schrijven ongedaan worden gemaakt.
3.2. Als een wintersportvakantie geannuleerd wordt zijn voor hoofdboeker en voor iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
– bij annulering tot zestien weken voor aankomst 25% van de totale reissom, volledige premies van eventueel afgesloten verzekeringen en het volledige bedrag van eventueel geboekte transfer en vervoer;
– bij annulering tussen zestien en drie weken voor aankomst 90% van de totale reissom, volledige premies van eventueel afgesloten verzekeringen en het volledige bedrag van eventueel geboekte transfer en vervoer;
– bij annulering binnen drie weken voor aankomst (inclusief deze dag van aankomst) de totale reissom, volledige premies van eventueel afgesloten verzekeringen en het volledige bedrag van eventueel geboekte transfer en vervoer.
3.3. Na overleg en schriftelijke goedkeuring door Skichalets.nl B.V. kan voor degene die annuleert een andere persoon in de plaats worden gesteld (i.e. indeplaatsstelling).
3.4. Indien een compleet chalet is afgehuurd is de voorwaarde dat er nog steeds aan het minimum te betalen bedrag voor een compleet chalet moet worden voldaan. Een indeplaatsstelling conform lid 3 is ook mogelijk.

Artikel 4 Wijziging

4.1. Skichalets.nl B.V. verplicht zich de hoofboeker zo spoedig mogelijk te informeren bij een belangrijke wijziging in de overeenkomst.
4.2. Skichalets.nl B.V. houdt zich het recht voor eenzijdig de reissom te verhogen en het arrangement te wijzigen indien daar aanleiding toe bestaat.
4.3. Skichalets.nl B.V. kan om welke reden dan ook genoodzaakt zijn de overeenkomst eenzijdig te ontbinden waarbij direct de verplichting ontstaat dat Skichalets.nl B.V. de reeds door hoofdboeker betaalde reissom onverwijld moet restitueren.
4.4. Reden voor het besluit tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door Skichalets.nl B.V. zou kunnen zijn dat ondanks een met de eigenaar van het chalet definitief aangegane samenwerking de eigenaar van het chalet toch om welke reden dan ook besluit het chalet niet te willen verhuren aan Skichalets.nl B.V. Dit is incidenteel, maar het kan zich voordoen. Skichalets.nl B.V. zal zijn uiterste best doen een alternatief te zoeken binnen het eigen programma en als er een alternatief gevonden is dit voor te stellen aan hoofdboeker, maar is hiertoe niet verplicht.
4.5. Skichalets.nl B.V. kan door eenzijdige ontbinding van de overeenkomst nimmer en op geen enkele wijze (financieel) aansprakelijk worden gesteld door hoofdboeker en deelnemer. Hogere kosten van een alternatieve accommodatie kunnen niet worden verhaald op Skichalets.nl B.V., immateriële schade als gederfd vakantiegenot kan niet worden verhaald, financiële compensatie zal niet plaatshebben en tevens kan er geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding door Skichalets.nl B.V. van reeds door hoofdboeker en deelnemer gemaakte kosten als ondermeer: vervoer vlieg/trein/bus/(Euro)tunnel/ferry/(luchthaven)transfer, overnachting onderweg, skipassen, huur ski- en snowboardmateriaal, ski- en snowboardlessen, skiguiding, kinderopvang, huur winterbanden, huur skidrager, activiteiten als rodelen, fondueavond, sneeuwscootertocht.
4.6. Indien door omstandigheden waarop Skichalets.nl B.V. geen invloed heeft zoals sneeuwval, lawinegevaar, slecht weer, blokkade, waardoor het chalet niet toegankelijk is of lokale autoriteiten besluiten niet de toegang tot de wintersportbestemming en/of het chalet te verlenen of dat lokale autoriteiten tijdens het verblijf besluiten dat het chalet verlaten dient te worden of deelnemer zelf het besluit neemt het chalet te verlaten of deelnemer besluit niet af te reizen er geen recht op restitutie is van de volledige of partiële reissom en vergoeding van eventueel hieraan gerelateerde verblijfs- en vervoerskosten

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Het is uitgesloten Skichalets.nl B.V. aansprakelijk te stellen voor schade waarvoor een door hoofdboeker verplicht af te sluiten reisverzekering en accommodatie inventarisverzekering dekking geeft.
5.2. Skichalets.nl B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel berokkend aan deelnemers door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, waardepapieren en geld. Dit is voor eigen risico.
5.3. Skichalets.nl B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan geparkeerde auto’s of objecten die in voertuigen worden achtergelaten. Zelfs niet als de veroorzaakte schade gerelateerd is aan het geboekte chalet zoals sneeuwval van het dak.
5.4. Indien de wintersportvakantie door overmacht niet door kan gaan of afgebroken moet worden kan Skichalets.nl B.V. hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
5.5. Skichalets.nl B.V. accepteert geen aansprakelijkheid van eventuele toezeggingen van chaletstaf voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegd vertegenwoordiger van Skichalets.nl B.V. op het kantoor in Nederland.
5.6. Indien bijvoorbeeld skiliften of andere faciliteiten zijn gesloten door onvoorziene omstandigheden als door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden kan Skichalets.nl B.V. niet aansprakelijk worden gesteld.
5.7. Skichalets.nl B.V. zal zoveel mogelijk aandacht besteden aan het verzoek van hoofdboeker om rekening te houden met een dieet, voedselallergie, voedselintolerantie of dat de gerechten vegetarisch moeten zijn, echter kan niet gegarandeerd worden hier in z’n totaliteit aan kan worden voldaan. Het risico blijft aanwezig dat bijvoorbeeld een gerecht toch een bepaald ingrediënt bevat waar de deelnemer allergisch voor is en dat dit consequenties heeft voor de deelnemer. Skichalets.nl B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor hieraan gerelateerde incidenten. Ten zeerste wordt aangeraden zelf levensmiddelen mee te nemen om alle risicio’s te vermijden.
5.8. Alle rechten op vordering en bevoegdheden van hoofdboeker jegens Skichalets.nl B.V. in verband met door Skichalets.nl B.V. verleende diensten vervallen zodra een periode van drie maanden is verstreken na de dag waarop de hoofdboeker bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Artikel 6 Schade

6.1. Hoofdboeker is aansprakelijk voor de al dan niet opzettelijk veroorzaakte schade aan inventaris en chalet en zal op de wintersportbestemming een schadeformulier moeten invullen en ondertekenen.
6.2. Skichalets.nl B.V. heeft het recht de kosten van reparatie en vervanging direct te verhalen op de hoofdboeker op de wintersportbestemming. De chaletstaf kan een voorschot in contanten eisen indien een inschatting van de kosten ten tijde van de wintersportvakantie van de hoofdboeker lastig blijkt te zijn. In dit geval zal de uiteindelijke afrekening met verrekening van het voorschot plaatsvinden na ontvangst van de offerte of definitieve factuur.
6.3. Indien hoofdboeker weigert het schadeformulier in te vullen en te ondertekenen of de schade op de plaats van bestemming te vergoeden of weigert een voorschot te betalen heeft Skichalets.nl B.V. het recht het verblijf in het chalet te beëindigen. Hoofboeker heeft geen recht op vergoeding vanwege de ingekorte verblijfsduur.

Artikel 7 Wangedrag

7.1. Skichalets.nl B.V. heeft de chalets in eigen beheer en hanteert een huishoudelijk reglement dat onderdeel is van de overeenkomst. Wanneer blijkt dat een deelnemer handelt in strijd met de wet, zich schuldig maakt aan wangedrag zoals: openbare dronkenschap, lawaaioverlast na 22.00 uur, vernielingen, zodanig dat een goede uitvoering van de te verrichte werkzaamheden door de chaletstaf in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer het verblijf in het chalet worden ontzegd. Er geldt geen recht op vergoeding vanwege de ingekorte verblijfsduur.

Artikel 8 Internet

8.1. Het in het chalet aanwezige WiFi-netwerk mag niet worden aangewend voor het down- en uploaden van grote bestanden, zoals onder andere films en cd-image bestanden. Het WiFi-netwerk mag geenszins worden gebruikt om spam, virussen en illegale software te verspreiden. Het is niet toegestaan het WiFi-netwerk in het chalet te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van het Nederlands recht niet zijn toegestaan. Er wordt een ‘fair-use’ beleid gehanteerd voor de bandbreedte die aan de deelnemer beschikbaar wordt gesteld. Skichalets.nl B.V. behoudt zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten peer-to-peer verbindingen te blokkeren. Ook indien specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers. WiFi wordt aangeboden als extra service en aan de functionaliteit kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9 Wensen en afspraken

9.1. Voorwaarde om een tussen hoofdboeker en Skichalets.nl B.V. gemaakte afspraak en een door hoofdboeker geuitte wens te kunnen uitvoeren is dat de bevestiging hiervan door middel van e-mail is gecommuniceerd door Skichalets.nl B.V. aan hoofdboeker.

Artikel 10 Drank

10.1. Het verbuik in het chalet van drank als bier, huiswijn, fris, koffie en thee is bij de reissom inbegrepen met uitzondering van sterk alcoholische dranken.
10.2. Indien het diner niet in het chalet maar in een restaurant wordt genuttigd is het verbruik van drank ten tijde van het verblijf in het restaurant niet bij de reissom inbegrepen en zal ter plaatse na ieder diner door de hoofdboeker afgrekend moeten worden met het restaurant. Bij terugkomst in het chalet is de drank weer gratis.
10.3. Er wordt een budgettaire en ethische norm gehanteerd voor het drankverbruik. Bij overschrijding van deze norm behoudt Skichalets.nl B.V. zich het recht voor de deelnemer op de hoge mate van consumptie aan te spreken en aanvullende kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 Vervoer door derden

11.1. Via Skichalets.nl B.V. geboekt vervoer zoals bijvoorbeeld bus, trein, vliegtuig, transfer naar het chalet wordt door een derde partij uitgevoerd en valt buiten de verantwoording van Skichalets.nl B.V. De door de deze vervoersorganisatie gehanteerde (betalings)voorwaarden zijn dan van kracht. Skichalets.nl B.V. kan nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor (wan)prestaties van de vervoersorganisatie.

Artikel 12 Sauna, hot-tub bubbelbad, open haard (indien aanwezig)

12.1. In onderling overleg met de chaletstaf en eventueel in beperkte mate kan van een sauna (meestal tussen 17.00 en 19.00 uur), hot-tub bubbelbad (meestal tussen 17.00 en 19.00 uur) en open haard gebruik worden gemaakt. Bij gewenst gebruik van sauna en hot-tub bubbelbad dit tijdig van tevoren doorgeven aan de chaletstaf zodat het kan worden aangezet. Skichalets.nl B.V. kan nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welk gevolg dan ook door het gebruik van sauna, hot-tub bubbelbad, open haard.

Artikel 13 Diner in restaurant

13.1. Bij diner in restaurant kan het voorkomen dat bijvoorbeeld op kerstavond, eerste, tweede kerstdag en oudejaarsavond een aanvullend bedrag door het restaurant ter plaatse wordt verlangd. Tevens kan het voorkomen dat er door het restaurant geen zekerheid wordt gegeven of verstrekking van het diner op voornoemde dagen plaatsvindt, indien dit het geval is, dient deze avond te worden beschouwd als vrije dag binnen het arrangement van recht op zesmaal diner.
13.2. Het kan voorkomen dat het diner niet uit drie gangen bestaat doordat er bijvoorbeeld een typisch streekgerecht wordt geserveerd zoals raclette of fondue.
13.3. Tijdens het daadwerkelijke verblijf kan het diner in een ander restaurant plaatshebben dan ten tijde van boeking is gecommuniceerd.

Artikel 14 Skipassen, skihuur en skilessen

14.1.Via de chaletstaf zou het mogelijk kunnen zijn om korting te krijgen op skipassen, skihuur en skilessen. Indien deelnemer hier gebruik van maakt zal er een juridische verbintenis worden aangegaan met skipasorganisatie, skiverhuur en skischool en niet met de chaletstaf en tevens niet met Skichalets.nl B.V. Derhalve is Skichalets.nl B.V. geen partij en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wanprestatie, fouten en/of vergissingen in de communicatie van ondermeer prijzen.

Artikel 15 Verblijf

15.1. Een aantal weken voor aankomst wordt de reisinformatie verstuurd indien de reissom volledig is betaald. Hierin staat ondermeer dat de hoofdboeker enkele dagen voor aankomst contact dient op te nemen met de chaletstaf om de indicatieve tijd van aankomst door te geven. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven kan Skichalets.nl B.V. nimmer wanprestatie worden verweten indien het chalet nog niet volledig gereed is met betrekking tot de schoonmaak of het aanbrengen van het bedlinnen bij aankomst.
15.2. Het verblijf begint op de aankomstdag om 14.00 uur en eindigt op de vertrekdag om 10.00 uur.
15.3. Elk chalet is uniek en zijn meestal privé eigendom waardoor de inrichting en de staat van onderhoud per chalet kunnen verschillen. De chalets zijn veelal naar de persoonlijke smaak van de eigenaar ingericht. De manier en de stijl van inrichten zijn daardoor steeds verschillend. Sommige accommodaties zijn sober ingericht, terwijl andere een stuk luxueuzer zijn ingericht. Maar luxe is niet zonder meer vanzelfsprekend. Soms is het meubilair perfect op elkaar afgestemd, soms tref je de meest opmerkelijke combinaties aan. Serviesgoed en keukengerei zijn uiteraard aanwezig, maar ook hier geldt dat de afstemming nog wel eens ontbreekt. In sommige eenvoudige chalets kan de boiler leeg raken als iedereen tegelijkertijd wil douchen.
15.4. Het is in principe niet toegestaan gebruik te maken van de keuken, zeker niet voor het bereiden van maaltijden. Dit geldt ook voor de vrije dag van de chaletstaf. Uitzondering kan wellicht worden gemaakt na onderling overleg en bij acceptatie zal dit alleen per e-mail door Skichalets.nl B.V. worden bevestigd.
15.5. Het meenemen van huisdieren is in principe niet toegestaan. Uitzondering kan wellicht worden gemaakt voor één hond met een hoogte van maximaal veertig centimeter indien het volledige chalet door hoofdboeker is afgehuurd en bij acceptatie zal dit alleen per e-mail door Skichalets.nl B.V. kenbaar worden gemaakt. Hondenbelasting bedraagt € 50,-.
15.6. Deelname aan welke door de chaletstaf georganiseerde activiteit dan ook, is voor eigen risico van deelnemer en Skichalets.nl B.V. kan nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel. Alsmede deelname aan het skiguiding-programma al dan niet uitgevoerd door derden zoals door Skichalets.nl B.V. ingehuurde onafhankelijke gidsen of guidingbureau’s. Deelname aan het skiguiding-programma is vrijblijvend en geschiedt zonder enige verplichting geheel en alleen voor risico van deelnemer. Deelnemer is en blijft altijd verantwoordelijk voor eigen daden en gekozen route, piste.
15.7. In de meeste gevallen woont de chaletstaf in het chalet en meestal in een separaat gedeelte. Echter, het kan ook voorkomen dat de chaletstaf een slaapkamer betrekt in de nabijheid van de gastenkamers. Zeer incidenteel komt het voor dat chaletstaf gebruik maakt van gemeenschappelijke ruimten als woon- en eetkamer en sanitair. Een flexibele, verdraagzame en relaxte attitude van de deelnemer is essentieel.
15.8. De eigenaar van het chalet kan tevens woonachtig zijn in een separaat gedeelte van het chalet.
15.9. Een privé badkamer buiten de kamer betekent dat de bakamer zich niet op de slaapkamer zelf bevindt, echter op de etage en uitsluitend bestemd is voor de deelnemer die desbetreffende kamer heeft geboekt.
15.10. Parkeerplaatsen bij het chalet kunnen niet worden gegarandeerd. Het kan zelfs voorkomen dat parkeergeld wordt geheven en ter plaatse dient te worden voldaan door deelnemer.
15.11. Het opladen van elektrische auto’s is niet toegestaan. Mocht deelnemer ondanks dit verbod toch de auto opladen is het werkelijk elektriciteitsverbruik niet te meten en derhalve wordt een forfait van € 500,- in rekening gebracht.
15.12. De chaletstaf controleert bij aankomst op het werkelijk aantal deelnemers. Indien meer deelnemers aanwezig zijn dan opgegeven en gefactureerd zullen alle aanspraken op het chalet komen te vervallen en wordt de toegang geweigerd.
15.13. Het zou voor kunnen komen dat er geen geschikt fotomateriaal van het chalet beschikbaar is. In dit geval worden foto’s geplaatst die kunnen afwijken van de werkelijkheid. Het kan eveneens voorkomen dat een fictieve naam voor het chalet is gehanteerd in de communicatie.
15.14. Er geldt een wettelijk rookverbod in alle ruimten van het chalet waar bij overtreding een boete geldt van € 500,-.

Artikel 16 Klachten

16.1. Klachten dienen direct bij de chaletstaf gemeld te worden, aangezien op het moment zelf er vaak wat aan een klacht kan worden gedaan. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht binnen vierentwintig uur gemeld te worden tussen 09.00 en 20.00 uur. Mocht de klacht alsnog niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht door middel van een door de chaletstaf ondertekend klachtenformulier vastgelegd te worden en samen met voornoemd klachtenformulier binnen vier weken na afloop van de wintersportvakantie schriftelijk ingediend te worden. Klachten die op de bestemming niet door middel van een klachtenformulier zijn aangemeld, inclusief een handtekening van de chaletstaf kunnen achteraf niet meer in behandeling worden genomen. De handtekening van de chaletstaf dient louter als bewijs dat het klachtenformulier op de wintersportbestemming is opgesteld. De handtekening impliceert geenszins dat de chaletstaf het met het door u opgeschrevene eens is.

Artikel 17 Algemeen voorbehoud

17.1. Skichalets.nl B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door onjuiste informatie op de website, in een nieuwsbrief, in de brochure of door middel van welke communicatie dan ook. Eventuele en evidente fouten, vergissingen, indicaties prijzen skipassen en andere kennisgevingen bindt Skichalets.nl B.V. op geen enkele manier.

Artikel 18 (Voor)reservering volgend winterseizoen

18.1. Het (voor)reserveren van een chalet voor het volgende winterseizoen is altijd onder voorbehoud. Derhalve dient rekening te worden gehouden met een eventuele wijziging van de reissom, de indeling van het chalet, de reisvoorwaarden, de duur en de samenstelling van het arrangement ten opzichte van het huidige winterseizoen. Zelfs kan, door welke reden dan ook, het desbetreffende chalet niet meer worden opgenomen in het programma voor het volgende winterseizoen. Skichalets.nl B.V. is hoofdboeker geen tekst, uitleg en verantwoording verschuldigd wat de reden is dat het onderhavige chalet niet meer kan worden aangeboden. Indien het desbetreffende chalet niet meer kan worden aangeboden, kunnen aan een (voor)reservering geen rechten worden ontleend. Indien het desbetreffende chalet niet meer kan worden aangeboden heeft de hoofdboeker geenszins het recht op een alternatief chalet. Skichalets.nl B.V. heeft geenszins de plicht een alternatief te zoeken en aan te bieden, noch uit het eigen aanbod van chalets, noch uit het aanbod van een derde. De hoofdboeker heeft eveneens geen recht op enige schadevergoeding of welke (financiële) compensatie dan ook als ondermeer gederfd vakantieplezier of welke immateriële schade dan ook. Skichalets.nl B.V. heeft wel de plicht de reeds door hoofdboeker betaalde reissom onverwijld te restitueren. Binnen tien dagen na dagtekening van de (voor)reservering kan hoofdboeker kosteloos annuleren. Dit alleen door middel van een aangetekend schrijven. De voorlopige reissom wordt bepaald aan de hand van de laatst bekende reissom. De definitieve reissom wordt vervolgens in een later stadium vastgesteld. Hoofdboeker kan de overeenkomst/(voor)reservering ontbinden indien de reissom met meer dan 10% is verhoogd. Dit alleen onder de voorwaarde dat dit uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum van de factuur/boekingsbevestiging per aangetekend schrijven kenbaar is gemaakt. Blijft voornoemde schriftelijke reactie uit, dan accepteert hoofdboeker onvoorwaardelijk het totale arrangement. Een (voor)reservering voor het volgende winterseizoen wordt dus als een gewone reservering beschouwd. Bij het annuleren van een (voor)reservering zijn de voorwaarden van artikel 3 van toepassing.