Algemene voorwaarden
Nieuwsbrief

Top content NL

Boek online of bel 0182 634 523 maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur | WhatsApp WhatsApp

Afbeeldingen

  • sgr-logo
  • zoover-awardZoover
  • zoover-reviewZoover
  • KlantwaarderingAlgemene
voorwaarden

Skichalets.nl B.V. is een besloten vennootschap en lid van de SGR, de Stichting Garantiefonds Reisgelden, met lidmaatschapsnummer 3494 en biedt sinds 1993 wintersportvakanties aan. Skichalets.nl B.V. is de enige touroperator in catered chalets in Nederland die lid is van de SGR. Bij eventueel financieel onvermogen van Skichalets.nl B.V. waardoor de wintersportvakantie niet kan worden uitgevoerd wordt de garantie gegeven dat 100% van de reeds betaalde reissom wordt teruggestort door de SGR. Skichalets.nl B.V. heeft voor een substantieel bedrag aan bankgarantie gesteld aan de SGR als financiële zekerheidsstelling. Tevens wordt jaarlijks door de SGR een significante financiële contributie verplicht gesteld om te betalen en maandelijks een verplichte financiële vergoeding. Niet alleen Nederlandse reizigers vallen onder de dekking van de SGR, maar ook buitenlandse reizigers.

Skichalets.nl B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 78683297 met de daaronder vallende handelsnamen Skichalets.nl, CateredSkiChalets.com en Skichalets.be. De onderstaande algemene voorwaarden die tevens gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam zijn van toepassing op alle bij Skichalets.nl BV geboekte wintersportvakanties. De contractuele partner voor hoofdboeker en deelnemer(s) is Skichalets.nl B.V.

Artikel 1 – Totstandkoming overeenkomst

1. De hoofdboeker is degene die een door Skichalets.nl B.V. aangeboden chalet of arrangement voor zichzelf dan wel namens of voor een ander boekt.
2. De deelnemer is degene namens of voor wie de hoofdboeker een door Skichalets.nl B.V. aangeboden chalet of arrangement heeft geboekt.
3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de hoofdboeker van het aanbod inclusief deze van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. De aanvaarding kan mondeling tijdens een bezoek op kantoor, telefonisch, per e-mail of door het invullen en versturen van het online boekingsformulier geschieden. Door deze aanvaarding is de boeking vanaf de zijde van hoofdboeker definitief.
4. De plicht tot het uitvoeren van de overeenkomst door Skichalets.nl B.V. ontstaat op het moment dat hoofdboeker de factuur/boekingsbevestiging van de geboekte wintersportvakantie ontvangt per e-mail.
5. De hoofdboeker handelt in eigen naam en voor eigen rekening en is naast zichzelf tevens hoofdelijk aansprakelijk voor alle (financiële) verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst voor alle deelnemers.
6. De hoofdboeker dient uiterlijk twee weken voor aankomst de naam, het adres, de postcode, de woonplaats en de geboortedatum van alle deelnemers door te geven. Skichalets.nl B.V. is namelijk wettelijk verplicht op de dag van aankomst het gemeentehuis hierover te informeren.
7. Onderdeel van de overeenkomst is de verplichting van de hoofdboeker tot het afsluiten van een reis- en ongevallenverzekering en een accommodatie inventarisvezekering voor alle deelnemers.

Artikel 2 – Betaling

1. Binnen zeven dagen na ontvangst per e-mail van de factuur/boekingsbevestiging dient een aanbetaling van 25%, de reserveringskosten van € 25,- per boeking en de verplichte consumentenbijdrage voor de Stichting Garantiefonds Reisgelden van € 10,- per boeking van een compleet chalet ongeacht het aantal overnachtingen en € 5,- per geboekte kamer indien niet het complete chalet wordt gehuurd.
2. Indien de overeenkomst binnen zes weken voor aankomst tot stand komt, dient direct na ontvangst per e-mail van de factuur/boekingsbevestiging de gehele reissom te worden betaald.
3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling is Skichalets.nl B.V. gerechtigd zonder de verplichting de hoofdboeker te sommeren de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden, in welk geval de annuleringsbepalingen als vermeld in artikel 3 van toepassing zijn. De reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Bij wanbetaling is voor rekening van de hoofdboeker: alle incassokosten (alsmede kosten incassobureau), wettelijke rente en kosten juridische procedure.
4. Betaling kan via een reguliere bancaire overboeking geschieden op bankrekening NL81RABO0366842315 onder vermelding van het klant- en reserveringsnummer. Bij betaling via de website van Skichalets.nl B.V. zijn de transactiekosten voor rekening van de betalende partij.
5. Toeristenbelasting/verblijfsbelasting dient ter plaatse te worden voldaan.
6. Indien de keuze is gemaakt om extra personen boven de weekprijs compleet chalet te boeken wordt een korting verstrekt die als compensatie dient te worden beschouwd voor het feit dat met meer deelnemers het sanitair en de leefruimte moet worden gedeeld. De korting geldt alleen voor volledig geboekte weken. Om voor deze korting in aanmerking te komen dient de informatieverstrekking en de financiële en administratieve afhandeling van de boeking te verlopen via de hoofdboeker. Indien hoofdboeker verzoekt om deelfacturen, zal per factuur € 25,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3 – Annulering

1. Een overeenkomst kan slechts per aangetekend schrijven ongedaan worden gemaakt.
2. Als een wintersportvakantie geannuleerd wordt zijn voor hoofdboeker en voor iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
– bij annulering tot zestien weken voor aankomst 25% van de totale reissom, volledige premies van eventueel afgesloten verzekeringen, het volledige bedrag van eventueel geboekte transfer en vervoer, reserveringskosten en de verplichte consumentenbijdrage voor de Stichting Garantiefonds Reisgelden;
– bij annulering tussen zestien en drie weken voor aankomst 90% van de totale reissom, volledige premies van eventueel afgesloten verzekeringen, het volledige bedrag van eventueel geboekte transfer en vervoer, reserveringskosten en de verplichte consumentenbijdrage voor de Stichting Garantiefonds Reisgelden;
– bij annulering binnen drie weken voor aankomst (inclusief deze dag van aankomst) de totale reissom, volledige premies van eventueel afgesloten verzekeringen, het volledige bedrag van eventueel geboekte transfer en vervoer, reserveringskosten en de verplichte consumentenbijdrage voor de Stichting Garantiefonds Reisgelden.
3. Na overleg en schriftelijke goedkeuring door Skichalets.nl B.V. kan voor degene die annuleert een andere persoon in de plaats worden gesteld (i.e. indeplaatsstelling).
4. Indien een compleet chalet is afgehuurd is de voorwaarde dat er nog steeds aan het minimum te betalen bedrag voor een compleet chalet moet worden voldaan. Een indeplaatsstelling conform lid 3 is ook mogelijk.
5. Indien aanspraak wordt gemaakt op restitutie van de reeds betaalde reissom bij Skichalets.nl B.V. en Skichalets.nl B.V. heeft het geld teruggestort en hoofdboeker heeft tevens de verzekeraar verzocht om uitkering, dan zal er altijd verificatie plaatsvinden door de verzekeraar. De verzekeraar van hoofdboeker zal contact opnemen met Skichalets.nl B.V. om te vragen of er uitgekeerd is. Naast strafrechtelijke vervolging zal deze verzekeringsfraude kenbaar worden gemaakt aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (i.e. Stichting CIS) waarbij hoofdboeker op een soort van zwarte lijst komt te staan en als er een nieuwe verzekering wordt aangevraagd door hoofdboeker zal iedere verzekeraar vooraf de databank bij de Stichting CIS raadplegen en overgaan tot weigering.
6. Indien bij annulering de verzekeraar aan hoofdboeker uitkeert waarbij Skichalets.nl B.V. de reeds door hoofdboeker betaalde reissom niet hoeft te restitueren aan hoofdboeker zal er een korting van 20% op een volgende boeking worden verstrekt.

Artikel 4 – Wijziging

1. Skichalets.nl B.V. verplicht zich de hoofboeker zo spoedig mogelijk te informeren bij een belangrijke wijziging in de overeenkomst.
2. Skichalets.nl B.V. houdt zich het recht voor eenzijdig de reissom te verhogen en het arrangement te wijzigen indien daar aanleiding toe bestaat.
3. Skichalets.nl B.V. kan om welke reden dan ook genoodzaakt zijn de overeenkomst eenzijdig te ontbinden waarbij direct de verplichting ontstaat dat Skichalets.nl B.V. de reeds door hoofdboeker betaalde reissom onverwijld moet restitueren.
4. Reden voor het besluit tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door Skichalets.nl B.V. zou kunnen zijn dat ondanks een met de eigenaar van het chalet definitief aangegane samenwerking de eigenaar van het chalet toch om welke reden dan ook besluit het chalet niet te willen verhuren aan Skichalets.nl B.V. Dit is incidenteel, maar het kan zich voordoen. Skichalets.nl B.V. zal zijn uiterste best doen een alternatief te zoeken binnen het eigen programma en als er een alternatief gevonden is dit voor te stellen aan hoofdboeker, maar is hiertoe niet verplicht.
5. Skichalets.nl B.V. kan door eenzijdige ontbinding van de overeenkomst nimmer en op geen enkele wijze (financieel) aansprakelijk worden gesteld door hoofdboeker en deelnemer. Hogere kosten van een alternatieve accommodatie kunnen niet worden verhaald op Skichalets.nl B.V., immateriële schade als gederfd vakantiegenot kan niet worden verhaald, financiële compensatie zal niet plaatshebben en tevens kan er geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding door Skichalets.nl B.V. van reeds door hoofdboeker en deelnemer gemaakte kosten als ondermeer: vervoer vlieg/trein/bus/(Euro)tunnel/ferry/(luchthaven)transfer, overnachting onderweg, skipassen, huur ski- en snowboardmateriaal, ski- en snowboardlessen, skiguiding, kinderopvang, huur winterbanden, huur skidrager, activiteiten als rodelen, fondueavond, sneeuwscootertocht.
6. Indien door omstandigheden waarop Skichalets.nl B.V. geen invloed heeft zoals sneeuwval, lawinegevaar, slecht weer, blokkade, waardoor het chalet niet toegankelijk is of lokale autoriteiten besluiten niet de toegang tot de wintersportbestemming en/of het chalet te verlenen of dat lokale autoriteiten tijdens het verblijf besluiten dat het chalet verlaten dient te worden of deelnemer zelf het besluit neemt het chalet te verlaten of deelnemer besluit niet af te reizen er geen recht op restitutie is van de volledige of partiële reissom en vergoeding van eventueel hieraan gerelateerde verblijfs- en vervoerskosten.
7. Indien door een geopolitiek besluit als bijvoorbeeld het gedeeltelijk of in z’n geheel sluiten van de toevoer van gas, olie en/of elektriciteit, door bijvoorbeeld Rusland, naar het land waar het geboekte chalet ligt en er hierdoor onvoldoende of geen warmte- en elektriciteitsvoorziening is in het land, de regio of de bestemming waar het chalet gelegen is Skichalets.nl B.V. nimmer en op geen enkele wijze (financieel) aansprakelijk worden gesteld door hoofdboeker en deelnemer. In geval van annuleren gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 3.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

1. Het is uitgesloten Skichalets.nl B.V. aansprakelijk te stellen voor schade waarvoor een door hoofdboeker verplicht af te sluiten reisverzekering en accommodatie inventarisverzekering dekking geeft.
2. Skichalets.nl B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel berokkend aan deelnemers door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, waardepapieren en geld. Dit is voor eigen risico.
3. Skichalets.nl B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan geparkeerde auto’s of objecten die in voertuigen worden achtergelaten. Zelfs niet als de veroorzaakte schade gerelateerd is aan het geboekte chalet zoals sneeuwval van het dak.
4. Indien de wintersportvakantie door overmacht niet door kan gaan of afgebroken moet worden kan Skichalets.nl B.V. hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
5. Skichalets.nl B.V. accepteert geen aansprakelijkheid van eventuele toezeggingen van chaletstaf voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegd vertegenwoordiger van Skichalets.nl BV op het kantoor in Nederland.
6. Indien bijvoorbeeld skiliften of andere faciliteiten zijn gesloten door onvoorziene omstandigheden als door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden kan Skichalets.nl B.V. niet aansprakelijk worden gesteld.
7. Skichalets.nl B.V. zal zoveel mogelijk aandacht besteden aan het verzoek van hoofdboeker om rekening te houden met een dieet, voedselallergie, voedselintolerantie of dat de gerechten vegetarisch moeten zijn, echter kan niet gegarandeerd worden hier in z’n totaliteit aan kan worden voldaan. Het risico blijft aanwezig dat bijvoorbeeld een gerecht toch een bepaald ingrediënt bevat waar de deelnemer allergisch voor is en dat dit consequenties heeft voor de deelnemer. Skichalets.nl B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor hieraan gerelateerde incidenten. Ten zeerste wordt aangeraden zelf levensmiddelen mee te nemen om alle risicio’s te vermijden.
8. Alle rechten op vordering en bevoegdheden van hoofdboeker jegens Skichalets.nl B.V. in verband met door Skichalets.nl B.V. verleende diensten vervallen zodra een periode van drie maanden is verstreken na de dag waarop de hoofdboeker bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Artikel 6 – Schade

1. Hoofdboeker is aansprakelijk voor de al dan niet opzettelijk veroorzaakte schade aan inventaris en chalet en zal op de wintersportbestemming een schadeformulier moeten invullen en ondertekenen.
2. Skichalets.nl B.V. heeft het recht de kosten van reparatie en vervanging direct te verhalen op de hoofdboeker op de wintersportbestemming. De chaletstaf kan een voorschot in contanten eisen indien een inschatting van de kosten ten tijde van de wintersportvakantie van de hoofdboeker lastig blijkt te zijn. In dit geval zal de uiteindelijke afrekening met verrekening van het voorschot plaatsvinden na ontvangst van de offerte of definitieve factuur.
3. Indien hoofdboeker weigert het schadeformulier in te vullen en te ondertekenen of de schade op de plaats van bestemming te vergoeden of weigert een voorschot te betalen heeft Skichalets.nl B.V. het recht het verblijf in het chalet te beëindigen. Hoofboeker heeft geen recht op vergoeding vanwege de ingekorte verblijfsduur.

Artikel 7 – Wangedrag

Skichalets.nl B.V. heeft de chalets in eigen beheer en hanteert een huishoudelijk reglement dat onderdeel is van de overeenkomst. Wanneer blijkt dat een deelnemer handelt in strijd met de wet, zich schuldig maakt aan wangedrag zoals: openbare dronkenschap, lawaaioverlast na 22.00 uur, vernielingen, zodanig dat een goede uitvoering van de te verrichte werkzaamheden door de chaletstaf in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer het verblijf in het chalet worden ontzegd. Er geldt geen recht op vergoeding vanwege de ingekorte verblijfsduur.

Artikel 8 – Internet

Het in het chalet aanwezige WiFi-netwerk mag niet worden aangewend voor het down- en uploaden van grote bestanden, zoals onder andere films en cd-image bestanden. Het WiFi-netwerk mag geenszins worden gebruikt om spam, virussen en illegale software te verspreiden. Het is niet toegestaan het WiFi-netwerk in het chalet te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van het Nederlands recht niet zijn toegestaan. Er wordt een ‘fair-use’ beleid gehanteerd voor de bandbreedte die aan de deelnemer beschikbaar wordt gesteld. Skichalets.nl B.V. behoudt zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten peer-to-peer verbindingen te blokkeren. Ook indien specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers. WiFi wordt aangeboden als extra service en aan de functionaliteit kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9 – Wensen en afspraken

Voorwaarde om een tussen hoofdboeker en Skichalets.nl B.V. gemaakte afspraak en een door hoofdboeker geuitte wens te kunnen uitvoeren is dat de bevestiging hiervan door middel van e-mail is gecommuniceerd door Skichalets.nl B.V. aan hoofdboeker.

Artikel 10 – Drank

1. Het verbuik in het chalet van drank als bier, huiswijn, fris, koffie en thee is bij de reissom inbegrepen met uitzondering van sterk alcoholische dranken.
2. Indien het diner niet in het chalet maar in een restaurant wordt genuttigd is het verbruik van drank ten tijde van het verblijf in het restaurant niet bij de reissom inbegrepen en zal ter plaatse na ieder diner door de hoofdboeker afgrekend moeten worden met het restaurant. Bij terugkomst in het chalet is de drank weer gratis.
3. Er wordt een budgettaire en ethische norm gehanteerd voor het drankverbruik. Bij overschrijding van deze norm behoudt Skichalets.nl B.V. zich het recht voor de deelnemer op de hoge mate van consumptie aan te spreken en aanvullende kosten in rekening te brengen.
4. Het is niet toegestaan drankjes mee te nemen voor consumptie buiten het chalet.

Artikel 11 – Vervoer door derden

Via Skichalets.nl B.V. geboekt vervoer zoals bijvoorbeeld bus, trein, vliegtuig, transfer naar het chalet wordt door een derde partij uitgevoerd en valt buiten de verantwoording van Skichalets.nl B.V. De door de deze vervoersorganisatie gehanteerde (betalings)voorwaarden zijn dan van kracht. Skichalets.nl B.V. kan nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor (wan)prestaties van de vervoersorganisatie.

Artikel 12 – Sauna, hot-tub bubbelbad, open haard (indien aanwezig)

In onderling overleg met de chaletstaf en eventueel in beperkte mate kan van een sauna (meestal tussen 17.00 en 19.00 uur), hot-tub bubbelbad (meestal tussen 17.00 en 19.00 uur) en open haard gebruik worden gemaakt. Bij gewenst gebruik van sauna en hot-tub bubbelbad dit tijdig van tevoren doorgeven aan de chaletstaf zodat het kan worden aangezet. Het is hoofdboeker en/of deelnemer niet toegestaan de sauna, hot-tub bubbelbad en open haard zelf aan te zetten. Skichalets.nl B.V. kan nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welk gevolg dan ook door het gebruik van sauna, hot-tub bubbelbad, open haard.

Artikel 13 – Diner in restaurant

1. Bij diner in restaurant kan het voorkomen dat bijvoorbeeld op kerstavond, eerste, tweede kerstdag en oudejaarsavond een aanvullend bedrag door het restaurant ter plaatse wordt verlangd. Tevens kan het voorkomen dat er door het restaurant geen zekerheid wordt gegeven of verstrekking van het diner op voornoemde dagen plaatsvindt, indien dit het geval is, dient deze avond te worden beschouwd als vrije dag binnen het arrangement van recht op zesmaal diner.
2. Het kan voorkomen dat het diner niet uit drie gangen bestaat doordat er bijvoorbeeld een typisch streekgerecht wordt geserveerd zoals raclette of fondue.
3. Tijdens het daadwerkelijke verblijf kan het diner in een ander restaurant plaatshebben dan ten tijde van boeking is gecommuniceerd.

Artikel 14 – Skipassen, skihuur en skilessen

Via de chaletstaf zou het mogelijk kunnen zijn om korting te krijgen op skipassen, skihuur en skilessen. Indien deelnemer hier gebruik van maakt zal er een juridische verbintenis worden aangegaan met skipasorganisatie, skiverhuur en skischool en niet met de chaletstaf en tevens niet met Skichalets.nl B.V. Derhalve is Skichalets.nl B.V. geen partij en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wanprestatie, fouten en/of vergissingen in de communicatie van ondermeer prijzen.

Artikel 15 – Verblijf

1. Een aantal weken voor aankomst wordt de reisinformatie verstuurd indien de reissom volledig is betaald. Hierin staat ondermeer dat de hoofdboeker enkele dagen voor aankomst contact dient op te nemen met de chaletstaf om de indicatieve tijd van aankomst door te geven. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven kan Skichalets.nl B.V. nimmer wanprestatie worden verweten indien het chalet nog niet volledig gereed is met betrekking tot de schoonmaak of het aanbrengen van het bedlinnen bij aankomst.
2. Het verblijf begint op de aankomstdag om 17.00 uur en eindigt op de vertrekdag om 09.00 uur.
3. Elk chalet is uniek en zijn meestal privé eigendom waardoor de inrichting en de staat van onderhoud per chalet kunnen verschillen. De chalets zijn veelal naar de persoonlijke smaak van de eigenaar ingericht. De manier en de stijl van inrichten zijn daardoor steeds verschillend. Sommige accommodaties zijn sober ingericht, terwijl andere een stuk luxueuzer zijn ingericht. Maar luxe is niet zonder meer vanzelfsprekend. Soms is het meubilair perfect op elkaar afgestemd, soms tref je de meest opmerkelijke combinaties aan. Serviesgoed en keukengerei zijn uiteraard aanwezig, maar ook hier geldt dat de afstemming nog wel eens ontbreekt. In sommige eenvoudige chalets kan de boiler leeg raken als iedereen tegelijkertijd wil douchen.
4. Bij de omschrijving van ieder chalet staat het werkelijk aantal aanwezige bedden weergegeven in een minimum en maximum aantal. Het minimum staat voor het ideale en comfortabele aantal en het maximum voor de maximale beddencapaciteit. Bij het boeken van een compleet chalet wordt een weekprijs gerekend op basis van het minimum aantal personen. Indien geboekt wordt met meer personen dan het minimum aantal personen geldt voor iedere extra persoon een korting als compensatie voor verminderde leef- en slaapruimte en dat sanitaire voorzieningen met meer personen gedeeld moeten worden.
5. Het is in principe niet toegestaan gebruik te maken van de keuken, zeker niet voor het bereiden van maaltijden. Dit geldt ook voor de vrije dag van de chaletstaf. Uitzondering kan wellicht worden gemaakt na onderling overleg en bij acceptatie zal dit alleen per e-mail door Skichalets.nl B.V. worden bevestigd.
6. Het meenemen van huisdieren is in principe niet toegestaan. Uitzondering kan wellicht worden gemaakt voor één hond met een hoogte van maximaal veertig centimeter indien het volledige chalet door hoofdboeker is afgehuurd en bij acceptatie zal dit alleen per e-mail door Skichalets.nl B.V. kenbaar worden gemaakt. Toeslag verblijf hond bedraagt € 75,-.
7. Deelname aan welke door de chaletstaf georganiseerde activiteit dan ook, is voor eigen risico van deelnemer en Skichalets.nl B.V. kan nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel. Alsmede deelname aan het skiguiding-programma al dan niet uitgevoerd door derden zoals door Skichalets.nl B.V. ingehuurde onafhankelijke gidsen of guidingbureau’s. Deelname aan het skiguiding-programma is vrijblijvend en geschiedt zonder enige verplichting geheel en alleen voor risico van deelnemer. Deelnemer is en blijft altijd verantwoordelijk voor eigen daden en gekozen route, piste.
8. In de meeste gevallen woont de chaletstaf in het chalet en meestal in een separaat gedeelte. Echter, het kan ook voorkomen dat de chaletstaf een slaapkamer betrekt in de nabijheid van de gastenkamers. Zeer incidenteel komt het voor dat chaletstaf gebruik maakt van gemeenschappelijke ruimten als woon- en eetkamer en sanitair. Een flexibele, verdraagzame en relaxte attitude van de deelnemer is essentieel.
9. De eigenaar van het chalet kan tevens woonachtig zijn in een separaat gedeelte van het chalet.
10. Een privé badkamer buiten de kamer betekent dat de bakamer zich niet op de slaapkamer zelf bevindt, echter op de etage en uitsluitend bestemd is voor de deelnemer die desbetreffende kamer heeft geboekt.
11. Parkeerplaatsen bij het chalet kunnen niet worden gegarandeerd. Het kan zelfs voorkomen dat parkeergeld wordt geheven en ter plaatse dient te worden voldaan door deelnemer.
12. In het arrangement is niet inbegrepen het opladen van elektrische auto’s. Het opladen van elektrische auto’s gebruikmakend van de elektrische infrastructuur van het chalet en derhalve op rekening Skichalets.nl B.V. is niet toegestaan. Mocht deelnemer ondanks dit verbod toch de auto opladen is het werkelijk elektriciteitsverbruik niet te meten en derhalve wordt een forfait van € 500,- in rekening gebracht dat contant ter plaatse dient te worden voldaan voorafgaande aan vertrek.
13. De chaletstaf controleert bij aankomst op het werkelijk aantal deelnemers. Indien meer deelnemers aanwezig zijn dan opgegeven en gefactureerd zullen alle aanspraken op het chalet komen te vervallen en wordt de toegang geweigerd.
14. Het zou voor kunnen komen dat er geen geschikt fotomateriaal van het chalet beschikbaar is. In dit geval worden foto’s geplaatst die kunnen afwijken van de werkelijkheid. Het kan eveneens voorkomen dat een fictieve naam voor het chalet is gehanteerd in de communicatie.
15. Er geldt een wettelijk rookverbod in alle ruimten van het chalet waar bij overtreding een boete geldt van € 500,-.

Artikel 16 – Klachten

Klachten dienen direct bij de chaletstaf gemeld te worden, aangezien op het moment zelf er vaak wat aan een klacht kan worden gedaan. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht binnen vierentwintig uur gemeld te worden tussen 09.00 en 20.00 uur. Mocht de klacht alsnog niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht door middel van een door de chaletstaf ondertekend klachtenformulier vastgelegd te worden en samen met voornoemd klachtenformulier binnen vier weken na afloop van de wintersportvakantie schriftelijk ingediend te worden. Klachten die op de bestemming niet door middel van een klachtenformulier zijn aangemeld, inclusief een handtekening van de chaletstaf kunnen achteraf niet meer in behandeling worden genomen. De handtekening van de chaletstaf dient louter als bewijs dat het klachtenformulier op de wintersportbestemming is opgesteld. De handtekening impliceert geenszins dat de chaletstaf het met het door u opgeschrevene eens is.

Artikel 17 – Algemeen voorbehoud

Skichalets.nl B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door onjuiste informatie op de website, in een nieuwsbrief, in de brochure of door middel van welke communicatie dan ook. Eventuele en evidente fouten, vergissingen, indicaties prijzen skipassen en andere kennisgevingen bindt Skichalets.nl B.V. op geen enkele manier.

Artikel 18 – (Voor)reservering volgend winterseizoen

Het (voor)reserveren van een chalet voor het volgende winterseizoen is altijd onder voorbehoud. Derhalve dient rekening te worden gehouden met een eventuele wijziging van de reissom, de indeling van het chalet, de reisvoorwaarden, de duur en de samenstelling van het arrangement ten opzichte van het huidige winterseizoen. Zelfs kan, door welke reden dan ook, het desbetreffende chalet niet meer worden opgenomen in het programma voor het volgende winterseizoen. Skichalets.nl B.V. is hoofdboeker geen tekst, uitleg en verantwoording verschuldigd wat de reden is dat het onderhavige chalet niet meer kan worden aangeboden. Indien het desbetreffende chalet niet meer kan worden aangeboden, kunnen aan een (voor)reservering geen rechten worden ontleend. Indien het desbetreffende chalet niet meer kan worden aangeboden heeft de hoofdboeker geenszins het recht op een alternatief chalet. Skichalets.nl B.V. heeft geenszins de plicht een alternatief te zoeken en aan te bieden, noch uit het eigen aanbod van chalets, noch uit het aanbod van een derde. De hoofdboeker heeft eveneens geen recht op enige schadevergoeding of welke (financiële) compensatie dan ook als ondermeer gederfd vakantieplezier of welke immateriële schade dan ook, gemaakte kosten van vervoer (tol, vignet, bus, trein, vliegtuig, luchthaventransfer), overnachting onderweg, huur winterbanden, huur skidrager, skipas, skihuur, skiles, kinderopvang en activiteiten als skiguiding, rodelen, fondueavond, sneeuwscootertocht. Skichalets.nl B.V. heeft wel de plicht de reeds door hoofdboeker betaalde reissom onverwijld te restitueren. Binnen tien dagen na dagtekening van de (voor)reservering kan hoofdboeker kosteloos annuleren. Dit alleen door middel van een aangetekend schrijven. De voorlopige reissom wordt bepaald aan de hand van de laatst bekende reissom. De definitieve reissom wordt vervolgens in een later stadium vastgesteld. Hoofdboeker kan de overeenkomst/(voor)reservering ontbinden indien de reissom met meer dan 10% is verhoogd. Dit alleen onder de voorwaarde dat dit uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum van de factuur/boekingsbevestiging per aangetekend schrijven kenbaar is gemaakt. Blijft voornoemde schriftelijke reactie uit, dan accepteert hoofdboeker onvoorwaardelijk het totale arrangement. Een (voor)reservering voor het volgende winterseizoen wordt dus als een gewone reservering beschouwd. Bij het annuleren van een (voor)reservering zijn de voorwaarden van artikel 3 van toepassing.

Artikel 19 – COVID-19

1. Dit artikel 19 heeft betrekking op de gevolgen van COVID-19 aangezien dit actueel is, echter in de nabije toekomst zal tevens rekening moeten worden gehouden met epidemieën en/of pandemieën door influenza-virus, rhino-virus, RS-virus en zoönosen die kunnen resulteren in hoge aantallen ziekenhuisopnamen en verhoogde mortaliteit met als gevolg restricties en zelfs lockdowns door de autoriteiten die gevolgen kunnen hebben op de geboekte wintersportvakantie.
2. Zoals gesteld bij artikel 1 lid 7 zijn hoofdboeker en deelnemer verplicht een reis- en ongevallenverzekering en een accommodatie inventarisvezekering af te sluiten. Ten zeerste raden wij aan tevens een annuleringsverzekering af te sluiten aangezien deze verzekering veel onzekere gebeurtenissen die ondermeer gerelateerd zijn aan de gevolgen van het coronavirus dekt. Deze annuleringsverzekering moet binnen zeven dagen na boeking worden afgesloten. Indien hoofdboeker en/of deelnemer positief getest is op het coronavirus en het besluit wordt genomen te annuleren zullen de reguliere annuleringsvoorwaarden gelden zoals gesteld in artikel 3. Er zijn annuleringsverzekeringen die dekking bieden van de kosten van annulering indien voorafgaande aan vertrek en ten tijde van de vakantie positief op het coronavirus is getest ongeacht de door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken gegeven kleurcodes zoals bij een negatief reisadvies. Tevens raden wij aan te controleren wat de ziektekostenverzekering dekt. Via de Europeesche Verzekeringen (www.europeesche.nl) kan de Allrisk Annuleringsverzekering worden afgesloten. Als het coronavirus is geconstateerd voorafgaande aan of tijdens de vakantie dan zal bij het annuleren of afbreken van de vakantie er dekking zijn. Voorwaarde is wel dat het coronavirus geconstateerd is bij aanvang van de reis of dat het coronavirus is geconstateerd tijdens de reis. Is er bij één deelnemer het coronavirus geconstateerd dan mogen de andere deelnemers eveneens annuleren, waarbij het wel om maximaal vier woonadressen of negen personen met negen verscheidene woonadressen gaat en alle deelnemers moeten deze Allrisk Annuleringsverzekering hebben afgesloten. Indien deze Allrisk Annuleringsverzekering is afgesloten en is het niet hebben van de verplichte vaccinatie of booster buiten schuld en was dit onvoorzien op het moment dat de verzekering is afgesloten dan is er sprake van een verzekerde situatie en kan maximaal 75% van de annuleringskosten vergoed worden gekregen. Bij de Europeesche Verzekeringen kan tevens een reisverzekering met extra quarantaine dekking worden afgesloten waarbij de extra reis- en verblijfkosten gedekt te zijn. De Europeesche Verzekeringen heeft tevens een reisverzekering waarbij coronagerelateerde medische kosten gedekt zijn. Via Interpolis Verzekeringen (www.interpolis.nl) kan een reisverzekering worden afgesloten dat als er gereisd wordt naar landen met kleurcode geel of groen er dekking is voor: extra reis- en verblijfskosten als verzekerde tijdens de reis het coronavirus heeft, extra reis- en verblijfskosten als verzekerde in quarantaine moet omdat een van de reisgenoten het coronavirus heeft, extra kosten om naar huis te komen als thuis een dierbare ernstig ziek wordt en met dekking geneeskundige kosten: (extra) zorgkosten die verzekerde noodzakelijk maakt. Via Unigarant Verzekeringen (www.unigarant.nl) kan een annuleringsverzekering worden afgesloten die een positieve PCR-test dekt. Het voornoemde geldt niet standaard voor het gehele reisgezelschap.
3. Informeer bij de in lid 2 genoemde verzekeraars of hetgeen gesteld is in lid 2 nog van toepassing is aangezien het zo zou kunnen zijn dat voornoemde informatie gedateerd is en Skichalets.nl B.V. wettelijk gezien geen verzekeringsproducten mag aanprijzen. Derhalve kan Skichalets.nl B.V. nimmer juridisch en financieel aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie en de keuze die hoofdboeker en deelnemer heeft gemaakt voor welk verzekeringsproduct van welke verzekeraar dan ook.
4. Verschillende reglementen, al dan niet wettelijk, van overheidswege als een douane, een lokale autoriteit en eveneens niet-gouvernementele organisaties zoals een luchtvaartmaatschappij, een luchthaven, een skipasorganisatie, zowel landelijk, regionaal en lokaal, zowel in het thuisland als in het buitenland zijn voor hoofdboeker en deelnemer van toepassing zodra gereisd wordt en het is de verantwoordelijkheid van hoofdboeker en deelnemer om volledig op de hoogte te zijn van deze reglementen en te voldoen aan de eisen die gesteld zijn en indien aspecten nog niet in orde zijn deze ruim voor aankomst op de vakantiebestemming in orde dienen te zijn. Zoals in het bezit zijn van het EU Digitaal Corona Certificaat. Het niet willen voldoen aan de vereisten is een persoonlijke keuze en de gevolgen die hieraan gerelateerd zijn vallen binnen de persoonlijke risicosfeer. Indien niet aan de reglementen wordt voldaan gelden bij annulering de reguliere annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 3. Reglementen kunnen ook op korte termijn wijzigen met een mogelijke verdere invloed op de reis en vakantie. De situatie kan per dag, land, regio, vakantiebestemming en skigebied verschillen. Om problemen direct bij aankomst te voorkomen is het noodzakelijk dat hoofdboeker en medereizigers accuraat op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen, wettelijke vereisten, adviezen en tips. Veel informatie is te vinden op:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Sherpa
Snowplaza.nl
Wintersport.nl
Instanties die wij aanbevelen voor telefonisch contact:
Nederland wereldwijd: 024 724 7247
Ministerie van Buitenlandse Zaken: 070 348 6486
Ambassade van Oostenrijk Den Haag: 070 324 5470
Ambassade van Frankrijk Den Haag: 070 312 5800
Indien de bestemming Oostenrijk is bevelen wij de navolgende websites aan:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Oostenrijks Verkeersbureau Nederland
ANWB
ACSI
Oostenrijkse overheid
Oostenrijks Ministerie van Sociale Zaken
Oostenrijkse CoronaCheck-app
Oostenrijks Ministerie van Buitenlandse Zaken
Oostenrijkse ambassade Nederland
Oostenrijks hotelverband
Oostenrijkse krant Tiroler Tageszeitung
Oostenrijks toeristenverband
Duitse ANWB
Indien de bestemming Frankrijk is bevelen wij de navolgende websites aan:
Frans Verkeersbureau Nederland
Frans Verkeersbureau voor Nederlandse reisorganisaties
ANWB
ACSI
Duitse ANWB
Indien de bestemming Italië is bevelen wij de navolgende websites aan:
Portal over de Dolomieten
Trentino Verkeersbureau
Italiaans Ministerie van Volksgezondheid
Portal over Zuid-Tirol
Provincie Zuid-Tirol
ANWB
ACSI
Duitse ANWB
Italiaanse krant Südtirol
Italiaanse krant Neue Südtiroler Tageszeitung
Italiaanse krant Südtirol News
Italiaanse krant Dolomiten
5. Zoals bij lid 4 gesteld zouden reglementen kunnen zijn dat:
1. alleen gevaccineerden toegelaten worden op de vakantiebestemming;
2. er een quarantaineplicht is op de vakantiebestemming voor mensen die niet gevaccineerd zijn;
3. het reisadvies wordt aangepast naar geel of groen;
4. bij de start van het winterseizoen de vakantiebestemming meerdere vaccinaties en aanvullend een boostervaccinatie als vereisten zal stellen om het land in te kunnen komen, daar te kunnen verblijven, een skipas aan te schaffen, toegang tot horeca te kunnen hebben en zonder in quarantaine te moeten;
5. de vakantiebestemming stelt dat als er niet voldaan is aan de wettelijk te nemen vaccinaties er frequent, zoals om de 24 uur, een negatieve PCR-test moet worden overlegd voor het verkrijgen van een skipas, toegang tot geboekte accommodatie, toegang tot horeca etc.;
6. de vakantiebestemming alleen het vaccin van één specifieke farmaceut als bijvoorbeeld Pfizer accepteert;
7. er aanvullend gevaccineerd, inclusief boostervaccinatie, zal moeten worden als bijvoorbeeld de QR-code via de CoronaCheck-app zichtbaar en van toepassing is in Nederland, echter doordat met bijvoorbeeld Janssen is gevaccineerd de QR-code niet geaccepteerd wordt op de vakantiebestemming;
8. er aanvullend gevaccineerd zal moeten worden, inclusief boostervaccinatie, als bijvoorbeeld de QR-code via de CoronaCheck-app zichtbaar en van toepassing is in Nederland vanwege het reeds hebben gehad van het coronavirus aangevuld met één vaccin, echter dit niet geaccepteerd wordt op de vakantiebestemming;
9. onverwachts extra vaccinatie vereist wordt zoals een boostervaccinatie en zelfs indien dit kort voor aankomst is gecommuniceerd zal alles in het werk gesteld moeten worden hieraan te voldoen en lukt dit niet in de nabijheid van de woonplaats er een afspraak gemaakt dient te worden bij een vaccinatiecentrum op landelijk niveau of over de grens zoals in Duitsland waar eerder boostervaccins te verkrijgen zijn waarbij een schriftelijk bewijs van vaccinatie moet worden opgehaald in diezelfde Duitse gemeente bij de plaatselijke apotheek om deze in de CoronaCheck-app te plaatsen waarbij tevens via Prullenbakvaccin.nl een afspraak gemaakt dient te worden hetgeen een legaal en wettelijk initiatief is en onder toezicht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat;
10. de geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs wordt ingekort;
11. de leeftijd voor wettelijk vaccineren naar beneden wordt bijgesteld;
12. eerder het coronavirus hebben gehad en aangevuld met één vaccin in Nederland geldt als een volledige vaccinatie, maar op de vakantiebestemming dit niet zo wordt gezien;
13. online een ‘passenger locator form’ moet worden ingevuld;
14. een wijziging door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken van kleurcode geel naar oranje niet automatisch betekent dat Skichalets.nl B.V. de wintersportvakantie annuleert met automatisch het recht op restitutie van de reissom aangezien in een dergelijke situatie zal worden beoordeeld of het verblijf op de vakantiebestemming veilig en verantwoord kan zijn;
15. de vakantiebestemming stelt dat er een CO2-meter in het chalet aanwezig moet zijn waarbij de normale waarde tussen de 400 ppm (i.e. parts per million) en 450 ppm moet liggen en als die waarde hoger dan 800 ppm is waarbij het risico aanwezig is dat de adem van anderen wordt ingeademd met de mogelijke aanwezigheid van aerosolen er geventilleerd moet worden door ramen op te zetten.
6. Hoofdboeker en deelnemer kunnen onder geen enkel beding Skichalets.nl B.V. aansprakelijk stellen voor als het nu gaat om onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht of anderszins voor enig verlies, schade, aansprakelijkheden, claims, acties, kosten of uitgaven indien niet is voldaan aan de vereisten van het land waardoor gereisd wordt en het land van bestemming.
7. Indien de vakantiebestemming door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode groen heeft dan zijn de veiligheidsrisico’s vergelijkbaar met Nederland, maar er kunnen wel inreisbeperkingen zijn voor reizigers uit Nederland. In geval van annuleren is dit een eigen keuze en gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 3.
8. Indien de vakantiebestemming door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode geel heeft zijn de veiligheidsrisico’s anders dan in Nederland echter kan de vakantie doorgaan, maar er kunnen wel inreisbeperkingen zijn voor reizigers uit Nederland. In de meeste gevallen dekt de reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering de aan het coronavirus gerelateerde zaken. In geval van annuleren bij kleurcode geel is dit een eigen keuze en gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 3.
9. Indien de vakantiebestemming de kleurcode oranje door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gekregen dan geldt er een negatief reisadvies en mag de hoofdboeker evengoed het besluit nemen de vakantie gewoon door te laten gaan, het is immers een advies. Lokaal kan het besmettingsgevaar zelfs wel eens een stuk lager liggen. De reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering dekt tegenwoordig in veel gevallen de aan het coronavirus gerelateerde zaken. Voor alle zekerheid, informeer bij de reisverzekeraar. Vele verzekeraars dekken wel de aan het coronavirus gerelateerde medische kosten tot het eerst mogelijke moment dat naar huis kan worden teruggekeerd. Vele verzekeraars dekken de kosten van extra reis- en verblijfskosten indien er sprake is van ernstig ziek worden tijdens de vakantie en er akkoord is gegeven door de alarmcentrale. Bij kleurcode oranje kan er ook voor gekozen worden dat uiterlijk 48 uur voor aankomst beoordeeld wordt of er een alternatieve accommodatie kan worden aangeboden binnen het programma van Skichalets.nl B.V. Indien geen alternatieve accommodatie beschikbaar is betekent dit niet automatisch dat Skichalets.nl B.V. de wintersportvakantie annuleert met automatisch het recht op restitutie van de reeds betaalde reissom of een voucher met SGR-Garantiedekking aangezien in een dergelijke situatie zal worden beoordeeld of het verblijf op de vakantiebestemming veilig en verantwoord kan zijn. Indien het verblijf op de vakantiebestemming niet veilig en niet verantwoord is, dan kan de keuze worden gemaakt tussen een voucher met SGR-Garantiedekking en restitutie van de reeds betaalde reissom.
10. Indien de vakantiebestemming de kleurcode rood door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gekregen zal uiterlijk 48 uur voor aankomst beoordeeld worden of er een alternatieve accommodatie kan worden aangeboden binnen het programma van Skichalets.nl B.V. Indien er geen alternatieve accommodatie beschikbaar is kan de keuze worden gemaakt tussen een voucher met SGR-Garantiedekking en restitutie van de reeds betaalde reissom.
11. Indien de vakantiebestemming de kleurcode oranje of rood door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gekregen en het besluit wordt genomen toch af te reizen en het onwaarschijnlijk is dat de reisverzekeraar dekking biedt voor een bestemming waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitsluitend essentiële reizen adviseert Skichalets.nl B.V. nimmer aansprakelijk kan worden gesteld of het nu gaat om het contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins voor enig verlies, schade aansprakelijkheden, claims, acties, kosten of uitgaven als gevolg van de niet in het bezit zijnde reisverzekering die dekking biedt voor alle eventuele voorkomende gebeurtenissen.
12. Indien de vakantiebestemming inreisbeperkingen heeft zal uiterlijk 48 uur voor aankomst beoordeeld worden of er een alternatieve accommodatie kan worden aangeboden binnen het programma van Skichalets.nl B.V. of dat er geannuleerd moet worden. Deze beoordeling zal ondermeer gebaseerd zijn op het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de landelijke, regionale en plaatselijke autoriteiten van de vakantiebestemming. Indien er geannuleerd moet worden kan de keuze worden gemaakt tussen een voucher met SGR-Garantiedekking en restitutie van de reeds betaalde reissom.
13. Indien het chalet gesloten moet worden, de skiliften dicht zijn, sluiting van de grenzen van het land van herkomst en/of vakantiebestemming, lockdown of reisverbod op vakantiebestemming of dat er bij aankomst een verplichte quarantaine geldt indien er zelfs voldaan is aan volledige vaccinatie, aangevuld met een boostervaccinatie en in het bezit is van een negatieve PCR-test kan er kosteloos geannuleerd worden en kan de keuze worden gemaakt tussen een voucher met SGR-Garantiedekking en restitutie van de reeds betaalde reissom.
14. Indien tijdens het verblijf de vakantiebestemming beperkende maatregelen oplegt waardoor de vakantie eigenlijk geen doorgang meer kan ondervinden dient voor ondermeer derving van de niet genoten vakantiedagen aanspraak op de verplicht af te sluiten reis- en ongevallenverzekering te worden gedaan. Skichalets.nl B.V. kan geenszins financieel en juridisch aansprakelijk hiervoor worden gesteld en derhalve zal er geen voucher worden verstrekt of restitutie van de reeds betaalde reissom plaatshebben.
15. Aangezien de Nederlandse minister van Volksgezondheid op 17 mei 2022 de sectoren in de samenleving zoals de reisbranche opgeroepen heeft de regie zelf te nemen in de eigen omgeving, zal bij het positief op het coronavirus getest zijn van de chaletstaf de hoofdboeker niet gerechtigd tot: het eisen van een quarantaineplicht van de chaletstaf, het laten uitzetten van de chaletstaf uit de accommodatie, laten restitueren van de reeds betaalde reissom, het aanspraak maken op vergoeding van de kosten van verblijf van een alternatieve accommodatie, het aanspraak maken op vergoeding van reiskosten, het aanspraak maken op vergoeding van skihuur, het aanspraak maken op vergoeding van skipas, het aanspraak maken op vergoeding van skiles, het aanspraak maken op vergoeding van reeds geboekte diensten en arrangementen, het eisen van wanprestatie. Indien hoofdboeker en/of deelnemer besluit te annuleren bij het positief op het coronavirus getest zijn van de chaletstaf gelden derhalve de reguliere annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 3.
16. Indien hoofdboeker en/of deelnemer werkzaam is in de zorg en de kans aanwezig is dat op het laatste moment de werkgever aangeeft geen vrij te mogen nemen en hierdoor de vakantie geen doorgang kan ondervinden, gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 3.
17. Indien hoofdboeker en/of deelnemer op de vakantiebestemming positief op het coronavirus is getest moet er direct telefonisch contact worden opgenomen met het alarmnummer van de reisverzekeraar. De reisverzekeraar zal aangeven hoe gehandeld moet worden en bij welke dokter langsgegaan kan worden. Afhankelijk van de vakantiebestemming kan de wettelijke verplichting gelden in quarantaine in de slaapkamer van de accommodatie of in een quarantainehotel te gaan. De duur van de quarantaine hangt af van de geldende maatregelen op de vakantiebestemming. In veel gevallen zorgt de lokale overheid voor een quarantainehotel en draagt die kosten. Indien deze kosten niet door de lokale autoriteiten worden gedragen dan kunnen deze kosten niet worden verhaald op Skichalets.nl B.V., dus een goede reisverzekering die extra reis- en verblijfskosten als gevolg van corona vergoedt, wordt zeer dringend aangeraden.
18. Indien aanspraak wordt gemaakt op een voucher of restitutie van de reeds betaalde reissom dient Skichalets.nl B.V. op de hoogte te worden gebracht bij welke verzekeraar de verplicht af te sluiten reis- en ongevallenverzekering en een accommodatie inventarisvezekering is ondergebracht en het schriftelijke bewijs van deze verzekeraar overhandigd te worden aan Skichalets.nl B.V. waaruit blijkt dat de verzekeraar geen dekking biedt.
19. Indien het verzoek wordt ingediend om het inwisselen van een voucher is deze niet specifiek voor het in eerste instantie geboekte chalet en niet voor de in eerste instantie geboekte periode.
20. De voucher is alleen op naam gesteld van de hoofdboeker van de oorspronkelijke boeking en is strikt persoonlijk en kan niet worden verkocht aan anderen en niet worden ingewisseld voor geld. Alleen de hoofdboeker van de oorspronkelijke boeking mag de voucher inwisselen.
21. De voucher is geldig tot en met het einde van het winterseizoen dat direct volgt op het winterseizoen waarop de annulering betrekking heeft.
22. Hoofdboeker moet zelf uitdrukkelijk Skichalets.nl B.V. verzoeken om een schriftelijke voucher op fysiek briefpapier (geen pdf) van Skichalets.nl B.V. op zijn of haar naam. Een telefonische en per e-mail gedane toezegging door Skichalets.nl B.V. geldt niet als een voucher. Skichalets.nl B.V. is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, stukgaan van de voucher.
23. Indien bij inwisseling van de voucher minder wordt besteed dan de op de voucher vermelde waarde, wordt er een restantvoucher verstrekt waarop het alsdan resterende bedrag wordt vermeld. De datum van uitgifte en geldigheidsduur van de initieel uitgegeven voucher blijven van toepassing op deze restantvoucher.
24. Indien na inwisseling van de voucher de nieuw geboekte reis wordt geannuleerd als gevolg van COVID-19, zal wederom een voucher ter waarde van het bestede bedrag worden verstrekt. Deze nieuwe voucher valt echter niet meer onder de dekking van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden.
25. Indien aanspraak wordt gemaakt op restitutie van de reeds betaalde reissom bij Skichalets.nl B.V. en Skichalets.nl B.V. heeft het geld teruggestort en hoofdboeker heeft tevens de verzekeraar verzocht om uitkering, dan zal er altijd verificatie plaatsvinden door de verzekeraar. De verzekeraar van hoofdboeker zal contact opnemen met Skichalets.nl B.V. om te vragen of er een verzoek is ingediend voor een voucher of uitkering. Naast strafrechtelijke vervolging zal deze verzekeringsfraude kenbaar worden gemaakt aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (i.e. Stichting CIS) waarbij hoofdboeker op een soort van zwarte lijst komt te staan en als er een nieuwe verzekering wordt aangevraagd door hoofdboeker zal iedere verzekeraar vooraf de databank bij de Stichting CIS raadplegen en overgaan tot weigering.
26. Indien bij annulering Skichalets.nl B.V. wettelijk gezien moet uitkeren aan hoofdboeker en de hoofdboeker het toch voor elkaar krijgt geld uit te laten keren door de verzekeraar waarbij Skichalets.nl B.V. de reeds door hoofdboeker betaalde reissom niet hoeft te restitueren aan hoofdboeker zal er een korting van 20% op een volgende boeking worden verstrekt. De korting van 20% is gebaseerd op reissom van de geannuleerde boeking en de korting is geldig tot en met einde van het winterseizoen dat direct volgt op het winterseizoen waarop de annulering betrekking heeft.